DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Proceskostenvergoeding bij belastingzaken toegelicht

 

Samenvatting

Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan heeft u recht op vergoeding van het griffierecht en ook op vergoeding van de kosten van de bezwaar- en beroepsfase volgens de daarvoor geldende regels. De te vergoeden kosten zijn in beginsel op vaste bedragen gebaseerd, waardoor de werkelijke kosten geen rol spelen. Schakelt u een deskundige in, dan heeft u ook recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten. Voor deskundigen bestaat een gemaximeerd uurtarief (€ 81,23 excl. btw) voor de proceskostenvergoeding. Of dit tarief in een bepaalde procedure kan worden toegepast, hangt van de inhoud van de door de deskundige verrichte werkzaamheden af. Illustratief hierbij is een uitspraak van Rechtbank Amsterdam. De rechtbank was van oordeel dat de taxatiewerkzaamheden niet van zodanige wetenschappelijke of bijzondere aard waren, dat aan die werkzaamheden het maximumtarief kon worden toegekend. De rechtbank vond een vergoeding van de kosten tegen de helft van het maximumtarief (d.w.z. € 40,61) niet onredelijk. Daarnaast had de bv recht op een vergoeding van btw over de taxatiekosten, omdat de bv btw vrijgestelde prestaties verrichtte en de in rekening gebrachte btw niet in aftrek kon brengen.

 

Volledig artikel

Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, dan heeft u recht op vergoeding van het griffierecht en ook op vergoeding van de kosten van de bezwaar- en beroepsfase volgens de daarvoor geldende regels. De te vergoeden kosten zijn in beginsel op vaste bedragen gebaseerd, waardoor de werkelijke kosten geen rol spelen. Schakelt u een deskundige in, dan heeft u ook recht op een (gedeeltelijke) vergoeding voor deze kosten. Voor deskundigen bestaat een gemaximeerd uurtarief (€ 81,23 excl. btw) voor de proceskostenvergoeding. Of dit tarief in een bepaalde procedure kan worden toegepast, hangt van de inhoud van door de deskundige verrichte werkzaamheden af. Illustratief hierbij is een uitspraak van Rechtbank Amsterdam. De zaak was als volgt.
 
Een bv was eigenaresse van vier onroerende zaken. De gemeente had voor deze onroerende zaken in een beschikking voor het jaar 2010 de woz-waarden vastgesteld en in dezelfde beschikking de aanslagen onroerende-zaakbelastingen 2010 opgelegd. De bv maakte tegen de beschikking bezwaar en overlegde twee taxatierapporten. In de uitspraak op bezwaar verminderde de gemeente de woz-waarden van de onroerende zaken en de daarop gebaseerde aanslagen.
 
De gemeente kende de bv een proceskostenvergoeding toe bestaande uit € 109 voor de kosten van rechtsbijstand en € 162,44 voor kosten van door de bv ingeschakelde taxateurs. De gemeente stelde zich op het standpunt dat de werkzaamheden van de door de bv ingeschakelde taxateurs niet van zodanig wetenschappelijke of bijzondere aard waren dat in dit geval het wettelijk gemaximeerde uurtarief van € 81,23 gerechtvaardigd was. De gemeente hanteerde de helft van het maximumtarief met een tijdsbesteding van twee uur per taxatierapport. De bv meende dat zij recht had op vergoeding van de totale kosten van de taxatierapporten tot een bedrag van € 327,25 plus de daarover berekende omzetbelasting. De zaak kwam voor Rechtbank Amsterdam.
 
De rechtbank was van oordeel dat het laten uitbrengen van twee deskundigenverslagen in de onderhavige procedure redelijk was. De rechtbank vond de twee door de gemeente in aanmerking genomen aantallen uren per rapport vanwege de samenhang tussen de beide taxaties niet bij voorbaat onredelijk. De bv had echter aangegeven dat per taxatierapport 3,5 uur was besteed, maar had dat niet onderbouwd. De rechtbank volgde op dit punt de gemeente. Ook het door de gemeente ingenomen standpunt over het te hanteren uurtarief voor de ingeschakelde taxateurs onderschreef de rechtbank.  Gezien de inhoud van de overgelegde taxatierapporten, bestaande uit algemene omschrijvingen van de objecten en verwijzingen naar referentieverkopen voor de onderbouwing van de getaxeerde waarden, achtte de rechtbank een vergoeding van de kosten tegen de helft van het maximumtarief (d.w.z. € 40,61) niet onredelijk.

Wat betreft de btw behorende bij de proceskostenvergoeding voor de taxatieverslagen stelde de rechtbank de bv in het gelijk. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1999 moet de proceskostenvergoeding voor het gehanteerde uurtarief voor deskundigen worden verhoogd met btw als de btw daadwerkelijk drukt op de ontvanger van de proceskostenvergoeding. De bv verrichtte echter uitsluitend vrijgestelde prestaties. Daardoor had de bv geen recht op aftrek van voorbelasting. De rechtbank oordeelde dat de gemeente daarom ook een proceskostenvergoeding voor de btw moest verstrekken. De rechtbank berekende deze btw op € 30,87 (= 19% x 2 uur x 2 rapporten x € 40,61).

 

Opmerking
U moet de gemaakte proceskosten wel uitdrukkelijk onder de aandacht van de rechter brengen. De rechter moet vervolgens uitspraak doen of, en zo ja in hoeverre, recht bestaat op vergoeding van de gemaakte kosten. De volgende kosten komen in beginsel in aanmerking voor een proceskostenvergoeding bij belastingzaken:

 

 • a. de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
 • b. de kosten van een getuige, deskundige of tolk die door een partij of een belanghebbende is meegebracht of opgeroepen maar ook een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht;
 • c. de reis- en verblijfskosten van een partij of een belanghebbende;
 • d. de verletkosten van een partij of een belanghebbende;
  e. de kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen/ telefaxen en internationale telefoongesprekken;
 • f. de kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in gevallen waarin de wet dit optreden voorschrijft.

Het bedrag van de hiervoor genoemde kosten wordt als volgt vastgesteld:

 • ad a op basis van een bepaald puntenstelsel;
 • ad b en c volgens het tarief in strafzaken (voor reiskosten het tarief van het openbaar vervoer, tweede klas);
 • ad d op basis van het tarief tussen € 4,54 en € 53,09 per uur;
 • ad e de werkelijke kosten;
 • ad f de helft van de kosten van de beroepsmatige rechtsbijstandverlener.

 

Bron: PWC 5 januari 2011 / Rechtbank Amsterdam, 20-12-2010, nr. 10/3886 (gepubliceerd 3-1-2011).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 06/01/2011 13:26.01