DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Afspraken over communiceren financiële situatie pensioenfondsen

Om deelnemers in een pensioenfonds tijdig en helder te informeren, publiceert de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen, medio februari een lijst van pensioenfondsen die naar de huidige inzichten op 1 april 2012 de pensioenen moeten verlagen. Het betreft fondsen die zelf aan De Nederlandsche Bank te kennen hebben gegeven dat korten nodig is om voldoende te herstellen. Dit hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Pensioenfederatie afgesproken. Deze lijst staat los van de gebruikelijke directe communicatie tussen fondsen en hun deelnemers.

De pensioenfondsen maken deze weken de balans op over 2010. Het wordt dan duidelijk of de pensioenfondsen met problemen op schema zitten met hun herstelplan. In 2009 hebben 340 pensioenfondsen een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. De pensioenfondsen die een kortetermijnherstelplan hebben ingediend, geven in dit plan aan welke maatregelen zij voorstellen om binnen vijf jaar hun situatie te verbeteren. Deze plannen worden elk jaar geëvalueerd, waarbij fondsen die van hun herstelpad afwijken  aanvullende maatregelen, zoals het korten op de aanspraken, moeten voorstellen.

De pensioenfondsen met een herstelplan moeten op 11 februari hun evaluatie van het herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank beoordeelt de cijfers en overlegt met de fondsen over de aanvullende maatregelen. Deze worden in mei vastgesteld.

Op 31 december 2011 bekijken de fondsen opnieuw hun financiële situatie en besluiten ze na beoordeling van DNB definitief over het al dan niet verlagen van pensioen op 1 april 2012.   

Tijdschema informatie over evaluatie herstelplannen per 31 december 2010

 

31 december 2010 

Meetmoment voor evaluatie herstelplannen pensioenfondsen.

10 januari 2011

Publicatie afspraken en tijdsplanning op websites PF, DNB, AFM en SZW.

11 februari 2011

Uiterste datum waarop pensioenfondsen evaluatie herstelplan ter beoordeling moeten aanleveren bij DNB (verplichting DNB). Op basis hiervan kunnen zij hun deelnemers informeren.

+/- 18 februari 2011

De PF publiceert een overzicht van pensioenfondsen die bij de evaluatie van hun herstelplan een voornemen tot korten per 1 april 2012 hebben opgenomen. Deze fondsen zullen hun deelnemers en gepensioneerden hierover schriftelijk informeren.

+/- Week 18 (2 mei)

DNB rondt de beoordeling van de evaluatie van de herstelplannen af.

31 december 2011 

Nieuw meetmoment voor stand van zaken herstel. Bij onvoldoende herstel van het pensioenvermogen (te lage dekkingsgraad) wordt het voornemen tot korten en de omvang van de korting definitief.

1 maart 2012

Uiterste datum waarop de desbetreffende pensioenfondsen hun deelnemers over de korting moeten informeren (wettelijke verplichting).

1 april 2012

Uiterste datum waarop de desbetreffende pensioenfondsen de korting moeten invoeren (wettelijke verplichting).

Bron: AFM 10-01-2011

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 10/01/2011 17:32.23