DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Overuren igv ziekte: werkgever moet overuren ook tijdens loonsanctie uitbetalen! 

 

De situatie
Een constructiemedewerker is sinds 11 februari 2008 ziek. Op grond van de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf is de werkgever verplicht het salaris 24 maanden door te betalen: de eerste zes maanden 100% en de resterende 18 maanden 90%.

Begin 2010 legt het 
UWV de werkgever een loonsanctie op omdat er niet is voldaan aan de re-integratieverplichtingen. De werkgever krijgt verlenging van de loondoorbetalingsverplichting opgelegd tot 7 februari 2011 (!). Als de werkgever in de ogen van het UWV namelijk niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, kan het UWV besluiten dat hij het loon van de zieke werknemer nog maximaal een jaar langer moet doorbetalen.

 

Werkgever en werknemer zijn het echter niet eens over de hoogte van het loon dat in deze periode moet worden uitbetaald en over het al dan niet uitbetalen van overuren.  

 

De vordering
De werknemer is van mening dat de werkgever 90% van het loon moet doorbetalen, aangezien de loondoorbetaling over het tweede ziektejaar door het UWV is verlengd. Daarnaast heeft hij recht op uitbetaling van 90% over de 70 overwerkuren die hij voor zijn ziekte maandelijks maakte.

 

Het verweer
De werkgever stelt dat hij maar 70% van het loon hoeft te betalen. Daarnaast vindt hij uitbetaling van de overuren tegenover zijn overige werknemers onredelijk. Het aantal overuren dat de medewerkers nu maken is door de verslechterde markt aanzienlijk teruggelopen. Daarnaast is er inmiddels een gedeeltelijke tijd-voor-tijd regeling ingevoerd. 

 

Het oordeel
De kantonrechter oordeelt dat de werkgever maar 70% van het loon in het derde ziektejaar hoeft door te betalen*. De sanctie van UWV verlengt het tijdvak van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting (art. 7:629 BW) en die bedraagt 70% van het loon.

Maar als de werknemer financieel wordt benadeeld door de loonsanctie kan het in strijd zijn met goed werkgeverschap om de werknemer maar 70% van het loon te betalen. De kantonrechter oordeelt dat deze situatie zich voordoet wat betreft de overuren.

Tijdens de loondoorbetalingstermijn (en dus ook in de sanctieperiode) heeft de werknemer recht op vergoeding van overuren die hij gemiddeld zou hebben gemaakt als hij niet ziek geweest zou zijn (art. 7:629 jo 7:628 BW). 
 

 

Maar de WIA-uitkering gaat uit van de overuren die de werknemer in het jaar voor zijn ziekte gemiddeld maakte.
Een volledig arbeidsongeschikte werknemer bij een werkgever waar de overuren na aanvang van de ziekte zijn teruggelopen, zou tijdens de sanctieperiode recht hebben op minder loon dan de werknemer die een volledige WIA-uitkering ontvangt. Deze situatie acht de kantonrechter onjuist.
Daarom moet de werkgever de 70% van de vastgestelde overuren ook uitbetalen. Dat komt neer op een bedrag van iets meer dan € 1.000 per maand.

 

Bron: Salarisnet / mr. Ingrid Kooijman  >> 10 jan 2011  JAR 2010/261 Kantonrechter Rotterdam Uitbetaling overuren tijdens ziekte  Kort geding
18 juni 2010 * zie ook JAR 2010/10 waarin de rechter oordeelde dat wel 100 % moest worden doorbetaald.

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 

 

 

 

 

 Laatste update: 11/01/2011 10:29.57