DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Achterstallig loon geldige reden voor werkweigering

 

Als een werkgever onterecht het loon van een zieke werknemer niet meer betaalt, is de werknemer niet verplicht zijn werk te hervatten.

Ontslag op staande voet is in deze situatie al helemaal uitgesloten. Dit bleek uit een uitspraak van Rechtbank Dordrecht.

De zaak betrof een pensioenadviseur die eind november 2009 als gevolg van een depressie arbeidsongeschikt werd. Dat jaar bezocht hij tweemaal de bedrijfsarts. Op 6 januari 2010 kwam hij niet op een afspraak bij zijn werkgever (die een mediator had geregeld), omdat hij dat vanwege zijn ziekte niet aankon. Daarop heeft de werkgever de loonbetalingen per 1 januari 2010 opgeschort. In maart 2010 gaf het UWV op verzoek van de pensioenadviseur een deskundigenoordeel. Daaruit bleek dat de man eind november 2009 zijn eigen werk niet kon doen en na 6 januari 2010 niet in staat was mee te werken aan mediation. Eind mei 2010 concludeerden een ingeschakelde psychiater en enige tijd later ook de bedrijfsarts dat de pensioenadviseur het werk kon hervatten onder begeleiding van een externe coach. Begin juni 2010 kreeg de man het verzoek van zijn werkgever het werk te vatten, eerst voor 50% en vanaf 24 juni 2010 volledig. De pensioenadviseur berichtte zijn werkgever dat er van re-integratie en werkhervatting geen sprake kon zijn, zolang de werkgever het achterstallige loon niet had betaald. De werkgever wilde echter dat de man eerst weer aan het werk ging. Toen dat niet gebeurde is de pensioenadviseur op 28 juni 2010 op staande voet ontslagen.

Loondoorbetalingsverplichting
De adviseur spande daarop een kort geding aan tegen zijn werkgever. De kantonrechter in Dordrecht moest eerst beoordelen of de werkgever terecht zijn verplichting om loon door te betalen had opgeschort. Een werkgever kan dit doen als een zieke werknemer zonder goede reden weigert mee te werken aan voorschriften of maatregelen die de werkgever in redelijkheid heeft getroffen om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. Volgens de kantonrechter had de pensioenadviseur voldoende meegewerkt aan zijn re-integratie. De rechter betrok daarbij het deskundigenoordeel van het UWV en het feit dat de adviseur zich had laten onderzoeken door een psychiater.

Werkweigering
Vervolgens kwam de vraag aan bod of de werknemer zijn verplichting te werken terecht had opgeschort. De rechter vond van wel. De werkgever had immers (naar nu blijkt) onterecht het loon al zes maanden niet betaald. Daarom kon niet van de werknemer worden verlangd dat hij kwam werken. De rechter was ook van mening dat het ontslag op staande voet om diezelfde reden in een latere bodemprocedure geen stand zou houden. De werkgever moest daarom binnen drie werkdagen het achterstallige loon over zes maanden aan de adviseur uitbetalen, vermeerderd met een wettelijke verhoging van 10% en de wettelijke rente daarover. Ook de nog niet gestorte pensioenpremies moesten worden afgedragen, evenals het nog niet afgedragen spaarloon over 2009 (beide met rente).

Let op!
Ook als de werkweigering onterecht was geweest, zou ontslag op staande voet in dit geval evenmin standhouden. Als een werknemer in strijd met instructies van de bedrijfsarts zijn werkzaamheden niet hervat, heeft de werkgever alleen de mogelijkheid de loondoorbetaling stop te zetten. Deze sanctie wordt als voldoende afschrikwekkend gezien om te waarborgen dat de werknemer serieus zijn eigen re-integratie oppakt. Ontslag op staande voet wordt uitdrukkelijk niet toegelaten.

Bronnen:

Salarisnet 19012011
• Rechtbank Dordrecht, 22 juli 2010, LJN: BN4515 >>
De BelastingAdviseur >>

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 20/01/2011 09:11.51