DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Berekening vermindering overdrachtsbelasting bij kort opeenvolgende verkrijging na splitsing pand

De Wet op belastingen van rechtsverkeer kent een vermindering in de overdrachtsbelasting voor kort opeenvolgende verkrijgingen van dezelfde onroerende zaak. De vermindering geldt in het algemeen bij een verkrijging binnen zes maanden na de vorige verkrijging. Voor woningen geldt met ingang van 1 januari 2011 als tijdelijke stimuleringsmaatregel overigens een periode van 12 maanden. De vermindering wordt bereikt door de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting (de waarde van de verkrijging, in beginsel gelijk aan de koopprijs) te verminderen met de heffingsgrondslag van de vorige verkrijging.
 
Rechtbank Haarlem heeft onlangs uitspraak gedaan over de wijze van berekening van deze vermindering als een onroerende zaak (hierna: een pand), wordt opgesplitst in appartementen en een appartement binnen zes maanden na aankoop van dat pand wordt doorverkocht. De zaak was als volgt.
 
Een bv kocht op 17 november 2008 een pand bestaande uit een woonwinkelpand met enige bijgebouwen voor een prijs van € 227.500. De bv had de notaris die in 2008 de verkoopakte ging opstellen bericht dat de totaalprijs van € 227.500 voor het pand was te verdelen in € 112.500,  € 85.000 en € 30.000 voor de delen die enkele maanden later afzonderlijke appartementen waren geworden. Op 13 maart 2009 werd het pand opgesplitst in drie appartementen met de breukdelen: 19/100, 36/100 en 45/100. Op dezelfde dag kocht een man het appartementsrecht van het appartement met het breukdeel 19/100 voor € 182.500. Voor deze verkrijging was geen overdrachtsbelasting voldaan. De inspecteur meende dat overdrachtsbelasting was verschuldigd en legde een naheffingsaanslag op van € 8.355 met 10% boete. De zaak kwam voor Rechtbank Haarlem.
 
Voor de rechtbank stelde de man dat voor de berekening van de vermindering van de overdrachtsbelasting mag worden uitgegaan van zijn koopprijs van het appartementsrecht minus de waarde die door de bv aan het verkochte appartementsrecht was toegekend ofwel € 182.500 -/- € 112.500. Dit houdt in dat per saldo 6% overdrachtsbelasting over € 70.000 = € 4.200 verschuldigd zou zijn.
 
De inspecteur stelde dat voor de berekening van de vermindering moet worden uitgegaan van het aandeel van de oppervlakte van het betreffende appartement in de oppervlakte van het gehele pand. Dat wil zeggen: 19/100 x € 227.500 = € 43.225. Als heffingsgrondslag blijft dan over: (€ 182.500 -/- € 43.225) = € 139.275. De verschuldigde overdrachtsbelasting is dan 6% x € 139.275 = € 8.355.
 
De rechtbank stelde de man in het gelijk. De Wet belastingen van rechtsverkeer neemt als heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting de waarde in het economische verkeer als uitgangspunt. De verminderingsregeling voor de kort opeenvolgende verkrijging sluit aan bij dit waardebegrip. In een geval als de onderhavige houdt dit in dat de heffingsgrondslag wordt gesteld op de verkrijgingsprijs van het betreffende appartementsrecht minus de waarde in het economische verkeer van dat appartementsrecht die het ten tijde van vorige verkrijging zou hebben gehad als de splitsing toen al had plaatsgevonden. De man en de inspecteur verschilden niet van mening dat van de koopprijs € 227.500 die de bv voor het totale pand had betaald, € 112.500 moet worden toegerekend aan het door de man gekochte appartementsrecht. Dit hield in dat dit bedrag de waarde in het economische verkeer van het appartementsrecht zou zijn geweest als het pand op 17 november 2008 al was gesplitst. De heffingsgrondslag voor de aankoop op 13 maart 2008 bedroeg dan € 182.500 -/- € 112.500 = € 70.000. In dat geval was € 4.200 aan overdrachtsbelasting verschuldigd.
 
Wat betreft de 10% verzuimboete was de rechtbank van oordeel dat de inspecteur deze terecht had opgelegd. Het was niet in geschil dat in onderhavige procedure sprake was geweest van een verzuim.
 
Bron: PWC 25012011 Rechtbank Haarlem, 29-12-2010, nr. 10/109 (gepubliceerd 20-1-2011).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 25/01/2011 09:36.04