DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID PAS OP!


Let op: U bent in beginsel aansprakelijk voor alle schade door gebreken in uw product !!


ABCOUDE - Als een product waarbij u betrokken bent een gebrek vertoont, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Ook als u geen schuld heeft aan het gebrek en ook als u niet de eindleverancier bent. Hiervoor gelden richtlijnen van de Europese Unie. Hoe is het precies geregeld? De redactie van BusinessCompleet zocht het voor u uit.

Productaansprakelijkheid
De producent is objectief aansprakelijk voor de schade, als die schade veroorzaakt is door een gebrek in of aan zijn product. Dat is de kern van de richtlijn 1985/374/EEG van de Europese Unie. De richtlijn stelt verder dat als meerdere betrokkenen aansprakelijk zijn, elk van hen hoofdelijk aansprakelijk is. Deze regels zijn van toepassing op industrieel vervaardigde roerende goederen. In de aanvullende richtlijn 1999/34/EG wordt deze uitgebreid en ook van toepassing verklaard op producten van de landbouw en de jacht.

Hele keten aansprakelijk

Volgens de Europese richtlijnen kan iedereen in de keten worden aangesproken. Op deze manier wordt voorkomen dat er bij schade geen vergoeding uitgekeerd wordt als gevolg van het faillissement van een van de partijen. De ‘risicoaansprakelijkheid van de producent’ geldt dus voor elke deelnemer in het productieproces, elke importeur van het betreffende product, elke persoon wiens naam of merk op het product staat en elke persoon die een product levert waarvan de producent niet kan worden vastgesteld (zoals een detaillist die een merkloos artikel verkoopt).

Makkelijk voor benadeelde

Het gaat hier om risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat de producent aansprakelijk is voor de schade, ook als hij daaraan geen schuld draagt. De bewijslast is voor de benadeelde betrekkelijk eenvoudig: hij hoeft geen schuld te bewijzen. Het is voldoende als de benadeelde bewijst dat hij schade heeft, dat het product een gebrek heeft, en dat de schade is veroorzaakt door het gebrek aan het product. Het oordeel over de vraag of een product een gebrek heeft, wordt vastgesteld aan de hand van de veiligheid die het publiek van het product mag verwachten. Daarbij wordt er onder meer gekeken naar de presentatie, naar hoe het product normaal wordt gebruikt en wanneer het in omloop is gebracht.

 

Termijnen

De benadeelde moet zijn vordering binnen drie jaar indienen. Deze termijn gaat in op het moment dat de benadeelde weet dat zijn schade is veroorzaakt door het gebrek aan het product en hij weet wie de producent is. De producent blijft tot tien jaar nadat hij het betreffende product in het verkeer bracht aansprakelijk.

Vrijstelling
De producent wordt vrijgesteld van alle aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat:

·          Hij het product niet in het verkeer bracht

·          Het gebrek dat de schade veroorzaakte, pas na de verkoop is ontstaan

·          Het product niet voor verkoop of economisch voordeel is gemaakt

·          Hij niet beroepsmatig betrokken is bij de productie of verspreiding van het product

·          Het gebrek ontstaan is door dwingende overheidsvoorschriften te volgen

·          Het gebrek het gevolg is van de instructies van de fabrikant of het ontwerp van het product waarvan het een onderdeel vormt

·          Er toen het product in het verkeer werd gebracht, nog niet voldoende technische kennis was om het gebrek te ontdekken (geldt niet in Frankrijk)

 

Verschillen tussen EU-lidstaten
Met dank aan de Europese richtlijnen is de productaansprakelijkheid binnen Europa grotendeels geharmoniseerd. Toch is de wetgeving niet in alle Europese landen identiek. De richtlijnen laten enige ruimte over voor eigen invulling door de lidstaten. De wetgeving verschilt bijvoorbeeld als een producent niet had kunnen weten dat er een gebrek aan zijn product was, omdat de wetenschappelijke kennis daarover ontbrak toen het product gelanceerd werd. In de meeste landen beperkt dit de aansprakelijkheid, maar niet in Frankrijk.

Informeer u goed
In steeds meer landen kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan uw product. Voordat u gaat exporteren, moet u zich dus altijd goed informeren over welke wetgeving uw exportland heeft omtrent aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid beperken

In het zakelijke verkeer kunt u uw aansprakelijkheid beperken door gebruik te maken van goede contracten. Maar u kunt de aansprakelijkheid niet altijd beperken, vooral niet bij consumentenproducten.

Verzekeren

Het is in raadzaam om een goede (productaansprakelijkheids)verzekering af te sluiten. Neem daarvoor contact op met uw verzekeringsadviseur !

Links:
Richtlijn 85/374/EEG

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:NL:HTML
Richtlijn 1999/34/EG

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0034:NL:HTML

Bron: Abcoude 2011 Rikco Pardoen | BusinessCompleet in samenwerking met DHL Express.

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 27/01/2011 09:35.06