DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Geen reclamebelasting over bescheiden bedrijfsnaambord

Reclamebelasting is een belasting die een gemeente kan heffen als u openbare aankondigingen doet die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. U kunt hierbij onder meer denken aan reclamewagens, lichtreclames, reclamezuilen, reclameborden of sandwichmannen die met hun borden rondlopen. Onlangs heeft Rechtbank Arnhem een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat geen reclamebelasting verschuldigd hoeft te zijn over een naambord van bescheiden afmetingen. De zaak was als volgt.

Een Zwitsers bedrijf had als onderhuurder een kamer gehuurd van de Kamer van Koophandel (KvK). Voor het pand had de KvK een bord geplaatst met daarop de namen van de onderhuurders waaronder die van het Zwitserse bedrijf. Bovenaan stond over de volle breedte van het bord de naam van de KvK vermeld. De namen van de onderhuurders stonden daaronder onder elkaar vermeld in een kleiner lettertype, elk beginnend aan de linkerzijde van het bord en door een zwarte streep van elkaar gescheiden. De gemeente had het Zwitserse bedrijf voor het jaar 2009 een aanslag reclamebelasting van € 1175 opgelegd. Het bedrijf stelde ten eerste dat geen sprake was van een openbare aankondiging maar van een naambordje en ten tweede dat het naambordje kleiner was dan de in de gemeentelijke reclamebelastingverordening genoemde minimumoppervlakte van 0,1 m². Het bedrijf had voor haar berekening twee biljetten van vijfhonderd euro geplakt over de letters van zijn naam, waardoor die naam op het bord volledig was afgedekt. Volgens de heffingsambtenaar was er echter sprake van een reclameuiting met een oppervlakte van 0,12 m². De zaak kwam voor Rechtbank Arnhem.

Rechtbank Arnhem oordeelde dat ten onrechte reclamebelasting was geheven over de naamvermelding van het bedrijf op het bord van de KvK. De rechtbank liet daarbij in het midden of er sprake was van een openbare aankondiging en overwoog dat volgens de gemeenteverordening pas reclamebelasting was verschuldigd voor reclameobjecten met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 0,1 m² en dat op de gemeente de bewijslast daarvan rustte. Op grond van de verordening werd de oppervlakte van het reclameobject bepaald op het product van de grootste lengte vermenigvuldigd met de grootste breedte van de denkbeeldige rechthoek die het opschrift omsloot. In dit geval was die oppervlakte niet groter dan twee bankbiljetten van 500 euro en dus kleiner dan het in de verordening genoemde minimumoppervlak van 0,1 m². De heffingsambtenaar had bij de berekening van het oppervlakte ten onrechte ook een deel van het bord meegenomen waarop geen letters stonden vermeld. Het beroep van het bedrijf was gegrond.
 
Opmerking

Niet in iedere gemeente wordt reclamebelasting geheven. Let op: het begrip 'openbare aankondigingen' omvat meer dan louter commerciële reclame. Alle mededelingen die bedoeld zijn om de belangstelling van het publiek te trekken naar de aankondiging, vallen onder ‘openbare aankondigingen’. Het financiële belang van een aanslag reclamebelasting voor een reclameuiting kan aanzienlijk zijn, zeker voor bedrijven met een relatief groot aantal vestigingslocaties. Voor deze bedrijven kan de uitspraak van Rechtbank Arnhem van belang zijn. Het kan lonend zijn om na te gaan of de oppervlakte van het opschrift binnen de in de lokale reclamebelastingverordening onbelaste afmetingen valt.
 
Bron: PWC 1 februari 2011  / Rechtbank Arnhem, 11-1-2011, nr. AWB 10/1693 (gepubliceerd 14-1-2011).

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 02/02/2011 09:15.38