DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Eenzijdige aanpassing functie en arbeidsvoorwaarden beoordeeld

 

Omdat een werknemer onder protest akkoord gaat met een nieuwe functie, betekent dat niet dat hij ook nog zo maar een ongunstiger salaris moet accepteren of dat hij de rechter niet meer zou mogen raadplegen.

 

De situatie
Een Senior Medewerker Airportbalies ontvangt naast zijn salaris een onregelmatigheidstoeslag en ‘tijd voor tijd’-toeslag voor bijzondere uren. Na een reorganisatie komt de functie van de werknemer te vervallen en wordt hij boventallig. Hij krijgt een nieuwe, zwaardere functie aangeboden voor meer uren tegen hetzelfde salaris. Hij aanvaardt de functie onder protest. Als er een geschil ontstaat over de invulling van de functie en over de vraag of de werknemer de aangeboden functie moet aanvaarden, geeft de werkgever aan dat die het uitvoeren van de functie onder protest ziet als een acceptatie van de nieuwe functie. Als dat anders is, dan verwacht de werkgever dat de werknemer zijn ontslag indient.

 

De zaak
Bijna een jaar later stapt de werknemer naar de kantonrechter. Hij vordert het achterstallige loon, vakantietoeslag en onregelmatigheidstoeslag. Vlak na de indiening van de zaak blijkt dat de werkgever een fout heeft gemaakt bij de afwikkeling van de reorganisatie. De werknemer en zijn collega's krijgen alsnog met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 3,8%. De kantonrechter wijst de vordering van de  werknemer af. Omdat hij de nieuwe functie heeft aanvaard, moet hij ook genoegen nemen met de daarbij behorende salarisstructuur, aldus de kantonrechter.

 

Het oordeel
In hoger beroep is het hof het niet met de kantonrechter eens. De vorderingen van de werknemer van het achterstallig loon worden deels toegewezen. Het hof overweegt dat de werkgever in redelijkheid de salariële wijzigingen niet kan doorvoeren. Ongeacht of de kwestie wordt beoordeeld vanuit goed werkgeverschap, goed werknemerschap of vanuit het bestaan van een rechtsgeldig wijzigingsbeding.

 

De werkgever kan ook niet duidelijk maken waarom de zwaardere functie met meer contract-uren per week met hetzelfde salaris zou moeten worden beloond als de oude functie. De werknemer mag in dit geval van zijn werkgever verwachten dat zijn salaris in ieder geval niet onder het niveau van zijn oude functie komt. Het is aan de werkgever om te bepalen op welke wijze dat kan worden gegarandeerd.

 

Het feit dat de werknemer (onder protest) akkoord is gegaan met de nieuwe functie, betekent niet dat hij daarmee afstand heeft gedaan van het recht om het geschil aan de rechter voor te leggen.

 

Bron: P&OActueel  mr. Ingrid Kooijman LJN BO6550 Gerechtshof ’s-Gravenhage Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden artikel 7:613 BW
Hoger beroep 19 oktober 2010

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 02/02/2011 11:11.06