DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Ontslag staande voet & negatief urensaldo

 

Neemt een werknemer structureel meer vakantiedagen opneemt dan dat hij heeft, dan kan de werkgever eisen dat hij zijn vrije uren op een andere wijze regelt, bijvoorbeeld door onbetaald verlof op te nemen.

 

Onlangs deed de kantonrechter in Almelo uitspraak in een dergelijke zaak die uiteindelijk uitmondde in ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het ging in deze zaak om een werkneemster die sinds 2001 in dienst was en de laatste twee jaar een negatief urentegoed had opgebouwd. Toen ze op een ochtend haar zieke zoontje van de crèche ging halen kwam ze die dag niet meer werken. Vervolgens meldde ze zich ziek en de dag dat ze weer was hersteld verzocht ze of ze voor de bewuste dag met haar zieke zoon zorgverlof kon opnemen. Haar werkgever weigerde dat en merkte die dag aan als onbetaald verlof. Daarmee was de vrouw het niet eens en meldde zij zich opnieuw ziek wegens psychische klachten door de weigering.


Ontslag op staande voet
Ondanks een afspraak dat zij beter zou worden gemeld en weer op kantoor zou verschijnen kwam zij niet opdagen. Op dat moment gaf haar werkgever haar ontslag op staande voet op grond van werkweigering. Om toch welwillend te zijn werd dit later teruggedraaid en kreeg de vrouw een beëindigingsovereenkomst aangeboden, zodat zij wel voor een WW-uitkering in aanmerking kwam. De vrouw tekende, maar werd daarna boos en kwam erop terug omdat er geen ontslagvergoeding in stond. Mediation hielp niet, dus was het aan de kantonrechter om in deze zaak te oordelen.


Ontbinding
De rechter vond dat in deze situatie alles vanuit de werkgever was gekomen en de werkneemster helemaal geen handreiking of verbetervoorstel richting de werkgever had gedaan. Terwijl er zowel goed werkgeverschap als goed werknemerschap bestaat. Daarom kon de kantonrechter ‘met de beste wil van de wereld’ niet inzien waarom de werkgever ook nog een ontslagvergoeding zou moeten betalen. De werkneemster had eigenlijk al vanaf begin haar hakken in het zand gezet. Uiteindelijk leidde dit conflict ertoe dat de arbeidsovereenkomst werd ontbonden.


Let op!
Het kortdurend zorgverlof is bedoeld om thuiswonende zieke kinderen, partners of ouders de noodzakelijke verzorging te kunnen geven. De voorwaarde hierbij is dat de betreffende werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Als een werknemer zorgverlof aanvraagt, mag u dat als werkgever weigeren. U moet daar echter wel goede argumenten voor hebben.

Bronnen:

  • Rechtbank Almelo, 23 november 2010, LJN: BO4952 >>
  • 02 feb 2011  Elsevier SalarisAdviseur

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 

 Laatste update: 03/02/2011 09:25.29