DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Werkgever is geen bedrijfsarts en kan dus niet zelf ziekte werknemer vaststellen

 

Bij twijfel aan een ziektemelding mag de werkgever niet persoonlijk gaan vaststellen of de werknemer al dan niet ziek is. Hij moet daarvoor een bedrijfsarts inschakelen.

 

De situatie

Een chauffeur met een tijdelijk contract tot 31 december meldt zich op 14 december ziek. De werkgever twijfelt aan de ziekmelding en gaat zelf bij de werknemer op bezoek. Hij stelt daar vast dat de werknemer niet ziek is. Bij de eindafrekening van het dienstverband verrekent de werkgever de dagen dat de werknemer na de ziekmelding afwezig was met de vakantiedagen die de werknemer nog had openstaan.

 

De vordering

De werknemer is het niet eens met de inhouding van de ziektedagen op zijn vakantiedagen en stapt naar de rechter. Hij wil dat de werkgever de vakantiedagen alsnog uitbetaalt.

 

Het oordeel

Als de werkgever reden had om te twijfelen aan de ziekmelding van de chauffeur, had hij een arbo-arts moeten inschakelen, oordeelt de rechter. De werkgever is geen arts en kan dus niet vaststellen of de werknemer ziek is. Omdat de werkgever geen ander bewijs heeft dan zijn eigen waarneming, gaat de rechter uit van een terechte ziekmelding. En in dat geval mogen ziektedagen alleen als vakantie-uren worden aangemerkt als de werknemer daarmee akkoord gaat.

 

Deskundigenverklaring

Bij een vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte moet normaal gesproken een deskundigenverklaring van het UWV worden overlegd. In dit geval is dat niet nodig, oordeelt de rechter, omdat hier gaat om een vordering tot betaling van niet-genoten vakantiedagen en niet om een vordering tot loonbetaling tijdens ziekte.

 

Bron: P&OActueel 15-feb 2011 mr. Ingrid Kooijman LJN BP0212 Kantonrechter Zwolle Opnemen vakantiedagen tijdens

ziekte  Eerste aanleg 28 december 2010

 

DeHypothekenMakelaar.nl


 Laatste update: 16/02/2011 09:46.22