DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Voorbereid op exit compagnon/zakenpartner?

Als u met meerdere eigenaren een bedrijf voert verdient het aanbeveling om eens stil te staan bij wat er gebeurt als de samenwerking, om welke reden dan ook wordt beëindigd. Er is een aantal momenten waarop een samenwerken wordt beëindigd, zoals bijvoorbeeld het overlijden of het arbeidsongeschikt raken van een compagnon, ruzie, maar ook met pensioen of met wederzijds goedvinden nemen voormalige zakenpartners afscheid van elkaar. Wat moet u regelen?

Sta van te voren stil bij de manier waarop er met een van de hiervoor omschreven wijzen van beëindiging wordt omgegaan.
U moet er toch niet aan denken om opeens met de kinderen van uw compagnon aan tafel te moeten zitten en te onderhandelen over uw eigen pensioen…

 

Een zogenaamde compagnonspolis of keymanpolis / overlijdensrisicoverzekering kan mogelijk de financiële gevolgen van een overlijden wel verlichten maar een juridische oplossing is het niet. De eigendom van dat deel van de onderneming dat aan de overledene toebehoorde ligt dan immers als er verder van tevoren niets geregeld is nog steeds bij de erfgenamen van de overledene.

 

Ook bij ruzie is het wel handig om te weten wie waar recht op heeft, het is bijvoorbeeld mogelijk om van te voren af te spreken hoe de koopsom wordt vastgesteld van het over te dragen gedeelte van de onderneming. Kan daar alvast geen ruzie meer over worden gemaakt.

 

Maar ook hoe de koopsom betaald wordt, bijvoorbeeld in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, zodat de onderneming gewoon kan blijven bestaan. Betaling in een keer kan tot grote liquiditeitsproblemen leiden.

 

Wie gaat de onderneming leiden als de ander wegvalt ten gevolge van een overlijden of arbeidsongeschiktheid? Heeft u daar wel eens over nagedacht.

 

aar ook of de overblijvende compagnon verplicht is de onderneming over te nemen of niet. U wilt de partner van uw compagnon niet opzadelen met een onderneming waar die partner geen raad mee weet of kan. Wie gaat en/of kan de onderneming verkopen en als zich dat voordoet en zo ja op welke manier.

 

Met andere woorden, bent u partner in een vennootschap onder firma, maat in een maatschap, mede aandeelhouder in een besloten of naamloze vennootschap waar u ook nog eventueel het bestuur over voert, sta dan eens stil bij de gevolgen van een al dan niet gewenst afscheid van elkaar. U regelt dat afscheid bijvoorbeeld in uw vennootschap-onder-firma contract of maatschapscontract. De rechten en verplichtingen van aandeelhouders, voor zover die rechten en verplichtingen om wat voor reden dan ook niet in de statuten geregeld zijn, regelt u in een aandeelhoudersovereenkomst.

 

Bron: Notariskrant Greving 17022011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 17/02/2011 12:46.40