DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Deskundigenoordeel niet altijd nodig: rapportage van een bezwaararts van het UWV kan ook voldoende blijken!

 

Een deskundigenoordeel is niet altijd een noodzakelijk bij het indienen van een loonvordering bij ziekte. In dit geval was de rapportage van een bezwaararts van het UWV in een andere procedure voldoende.

De situatie

Een chauffeur meldt zich op 27 februari ziek vanwege klachten aan zijn arm. Omdat de bedrijfsarts vindt dat  hij wel kan werken, vraagt de chauffeur een deskundigenbericht aan bij het UWV.

 

Dat onderzoek laat op zich wachten en vindt pas in september plaats. Ondertussen heeft de bedrijfsarts de chauffeur in juni en juli tot driemaal toe tot geschikt geacht voor vervangend werk.

 

De werknemer vraagt via zijn raadsman een second opinion aan. Omdat de aanvraag niet compleet is, retourneert het UWV de aanvraag. De chauffeur dient de aanvraag niet opnieuw in.

 

In de tussentijd heeft de werknemer wel wat vervangende werkzaamheden gedaan maar omdat hij dat niet langer wil doen, zet de werkgever de salarisbetaling stop.  De werkgever krijgt van het CWI toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie.

De arbeidsovereenkomst met de chauffeur wordt daarop per 1 augustus 2008 beëindigd. De werknemer vraagt een ZW-uitkering aan, die in eerste instantie wordt afgewezen. Als hij bezwaar maakt, wordt de uitkering na een oordeel van de bezwaararts alsnog toegekend. De arts oordeelt namelijk dat geconcludeerd had moeten worden dat de werknemer niet geschikt was voor vervangende werkzaamheden omdat de diagnose nog niet was afgerond. De werknemer had het voordeel van de twijfel moeten krijgen.

 

De vordering

De werknemer vordert loonbetaling tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

Het verweer

De werkgever vindt dat de werknemer niet ontvankelijk is in zijn vordering omdat hij geen deskundigenoordeel heeft overlegd bij het indienen van de zaak bij de rechtbank.

 

Het oordeel

In deze rechtszaak spelen 2 dingen. De eerste vraag is of de werknemer een deskundigenoordeel had moeten overleggen zoals dat is voorgeschreven in de wet. De tweede vraag is of de chauffeur recht heeft op loondoorbetaling vanaf de datum dat hij zich ziek meldde.

 

Deskundigenoordeel

Een vordering tot loondoorbetaling wordt afgewezen als de werknemer geen deskundigenverklaring van het UWV overlegt (art. 7:629a lid 1 BW). Die verklaring is nodig voor eventuele schikkings-onderhandelingen vóór de zaak, en tijdens de gerechtelijke procedure. Op basis van de verklaring kan de rechter een gefundeerde beslissing nemen over de de vraag of de werknemer al dan niet terecht geweigerd heeft om werkzaamheden te verrichten.

 

De rechter oordeelt dat in dit geval door het overleggen van de rapportage van de bezwaarverzekeringsarts van het UWV aan het doel van de wet is voldaan. Ook al is dat oordeel gevraagd in het kader van een andere procedure, de rapportage beantwoordt precies dezelfde vraag: Was de werknemer in staat om in juli 2007 de aangeboden werkzaamheden te verrichten? De bezwaarverzekeringsarts van het UWV geeft in de rapportage een inhoudelijk oordeel over deze periode en over de tijd daarvoor en daarna. Daarom kon de werkgever de werknemer in redelijkheid niet houden aan de wettelijke verplichting en met een deskundigenverklaring nog een keer dezelfde vraag beantwoord te krijgen.

 

Recht op loonbetaling

De werknemer heeft recht op loon omdat achteraf is gebleken dat hij niet kon werken. De werkgever valt geen overigens verwijt te maken omdat die het stopzetten van het loon heeft gebaseerd op meerdere oordelen  van de bedrijfsarts.

 

De werknemer is wel een verwijt te maken Die had de aanvraag voor de second opinion moeten afronden ook al had de werkgever inmiddels een ontslagvergunning aangevraagd. De werknemer had moeten weten dat het nog een tijdje zou duren voordat dat allemaal rond was.

 

De uitslag: de werknemer krijgt alsnog zijn loon, met wettelijke rente maar zonder wettelijke verhogingen ((art. 7:625 BW).

 

Bron: mr. Ingrid Kooijman P&OActueel 23-feb 2011 JAR 2011/4 Kantonrechter Utrecht Deskundigenoordeel bij vordering loondoorbetaling Eerste aanleg 27 oktober 2010

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 24/02/2011 10:05.08