DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 Timing aftrekbaar TBS-verlies DGA: Regresvordering ontstaat vanaf het sluitien borgtochtovereenkomst !

 

 

Staat u als DGA borg voor de schulden van uw BV? Dan wordt dat gezien als een terbeschikkingstelling van vermogen aan de BV. Daardoor vallen de resultaten op een dergelijke borgstelling in box 1. Wordt u aangesproken op uw borgstelling, dan is dit als verlies aftrekbaar. Volgens een recente uitspraak van Hof Amsterdam kunt u echter dit verlies al eerder nemen. Door een verslechterde financiële positie van de BV wordt het risico dat u wordt aangesproken als borg namelijk steeds groter. Welke voordelen heeft dit voor u?

  

Op het moment dat u door de crediteur (vaak is dat de bank) wordt aangesproken om de schulden van uw BV te betalen, ontstaat een aftrekbaar TBS-verlies. Dit verlies wordt veroorzaakt doordat u een regresvordering krijgt op uw BV die kan worden afgewaardeerd. Regulier is dit verlies dus pas aftrekbaar nadat u door de crediteur bent aangesproken.

 

Standpunt Hof Amsterdam
Volgens Hof Amsterdam ontstaat een (voorwaardelijke) regresvordering uit hoofde van een borgtocht vanaf het moment dat de borgtochtovereenkomst is gesloten. Zowel de voorwaardelijke regresvordering (op de BV) als de voorwaardelijke borgtochtverplichting aan de derde (de bank) behoort tot het terbeschikkingstellingsvermogen van u als DGA/borgsteller. Bij (dreigende) insolvabiliteit van de BV kan daardoor een negatief saldo van de (rechtstreeks met elkaar samenhangende) regresvordering en de borgtochtverplichting als passiefpost tot uiting worden gebracht. Een fiscaal verlies dus. Bij de waardering van dit verlies moet de kans dat de DGA als borg wordt aangesproken worden ingeschat.

 

Verslechtering solvabiliteit ?
Verslechtert de solvabiliteit van de BV? Dan moet de passiefpost hoger worden gewaardeerd. Dit leidt tot een groter verlies. Er kan dus al een aftrekbaar verlies worden genomen vóórdat u daadwerkelijk als borg wordt aangesproken.

 

Bevestiging Hof Den Bosch
Deze beslissing van Hof Amsterdam is door een uitspraak van 25 maart 2011 door Hof Den Bosch bevestigd met een gelijkluidende uitspraak (nr. 10/00558). Daarmee krijgt deze jurisprudentie wat meer body.

 

Mogelijkheden
De jurisprudentie geeft mogelijkheden met betrekking tot de timing van het in aanmerking nemen van het TBS-verlies uit een aangegane borgstelling. Dat kan voor u voordelig zijn. Denk hierbij aan liquiditeitsvoordelen en tariefsvoordelen, al dan niet als gevolg van de achterwaartse verrekening van het TBS-verlies met inkomens uit de 3 voorafgaande jaren. Naar verwachting zal de belastingdienst cassatie instellen tegen deze hofuitspraken. Dit neemt niet weg dat bovengenoemde visie als standpunt ingenomen kan worden, bijvoorbeeld in uw aangifte inkomstenbelasting of in een bezwaarprocedure. Daarnaast kan, ingeval van een borgstelling door een besloten vennootschap, een afwaardering van een eventuele regresvordering ten laste van het resultaat tot de mogelijkheden behoren terwijl van een uitwinning van de borgstelling nog geen sprake is.

 

Bron: Grant Thornton 11042011

DeHypothekenMakelaar.nl

  Laatste update: 11/04/2011 18:12.20