DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Debiteurenrisico onzakelijk = Garantstellingsverlies niet aftrekbaar!

 

Op 15 maart 2011 heeft Hof Arnhem een belangrijke uitspraak gedaan over het verlies uit garantstelling. Volgens het Hof is een verlies uit garantstelling niet aftrekbaar als het door de belastingplichtige aanvaarde debiteurenrisico onzakelijk is.

 

De casus
Belastingplichtige was onderdeel van een concern met aan het hoofd Y Holding BV. In 2000 heeft de bank aan Y Holding BV een kredietfaciliteit van 110 miljoen euro verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit stonden de overige concernleden, waaronder belastingplichtige, garant.

In 2003 ging het mis en eiste de bank haar vordering op. Zij heeft hierbij garantsteller aansprakelijk gesteld voor de terugbetaling van het verleende krediet. Garantsteller heeft ruim 5 miljoen euro betaald en dit bedrag als verlies uit garantstelling ten laste van haar fiscaal resultaat gebracht. De belastinginspecteur ging hier echter niet mee akkoord.

 

De uitspraak van het Hof
Na de rechtbank geeft nu ook het Hof de inspecteur gelijk. Het Hof heeft hierbij overwogen dat de betaling niet aftrekbaar is, omdat de belastingplichtige met het aanvaarden van de hoofdelijke aansprakelijkheid een debiteurenrisico heeft gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen.

 

Waaruit bestaat nu dit onzakelijke debiteurenrisico? Volgens het Hof is hierbij van belang dat de belastingplichtige een kans op een financieel nadeel op zich heeft genomen zonder dat daar een ongeveer gelijke kans op voordeel of adequate tegenprestatie tegenover staat. Belastingplichtige heeft zich garant gesteld zonder dat zij daarvoor een vergoeding heeft ontvangen. Bovendien strekt de kredietfaciliteit vrijwel volledig tot voorziening in een financieringsbehoefte van Y Holding BV en andere concernmaatschappijen.

 

Wat betekent dit nu voor u?
Als u zich (als concern-vennootschap) garant heeft gesteld voor kredietfaciliteiten van andere concernvennootschappen, dan is het van belang vast te stellen of u hiermee een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Het Hof heeft in vorengenoemde uitspraak hiervoor 2 handvatten gegeven. Er kan bijvoorbeeld overwogen worden een vergoeding in rekening te brengen.

 

Bron: Grant Thornton 11042011

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 11/04/2011 18:13.10