DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Schadevergoeding bij beroepsfouten

Indien een beroepsbeoefenaar bij de uitoefening van zijn werkzaamheden een beroepsfout maakt, betekent dit niet automatisch dat hij aansprakelijk en schadeplichtig is. Voor aansprakelijkheid en schadeplichtigheid is meer nodig dan alleen een beroepsfout. Vereist is dat de gemaakte beroepsfout tot (vermogens)schade heeft geleid.

Om te kunnen bepalen of een beroepsfout tot schade heeft geleid, is het van belang om na te gaan op welke wijze schade begroot dient te worden. Uit de rechtspraak volgt dat schade wordt begroot door de bestaande financiële situatie van de benadeelde te vergelijken met de financiële situatie waarin de benadeelde verkeerd zou hebben indien de beroepsfout niet zou zijn gemaakt. Het bestaande vermogen van de benadeelde dient derhalve vergeleken te worden met het vermogen dat de benadeelde gehad zou hebben in de fictieve situatie waarin de beroepsbeoefenaar geen beroepsfout heeft gemaakt (voor een recent voorbeeld van een arrest over de schadebegroting bij beroepsfouten, zie Hoge Raad, 26 maart 2010, LJN BL0539.

Uitsluitend in het geval dat het bestaande vermogen van de benadeelde kleiner is dan het vermogen dat hij gehad zou hebben indien de beroepsbeoefenaar geen beroepsfout had gemaakt, heeft de benadeelde schade geleden en kan er sprake zijn van aansprakelijkheid en schadeplichtigheid van de beroepsbeoefenaar.

Een aan de praktijk ontleend voorbeeld kan het vorenstaande verduidelijken. De casus was als volgt. Een makelaar heeft namens de verkopers bemiddeld bij de verkoop van een woning. Op het dak van de woning waren zonnepanelen aangebracht. De kopers vroegen de makelaar of de zonnepanelen eigendom van de verkopers waren en of deze ook onderdeel uitmaakten van de koopovereenkomst. De makelaar heeft deze vragen bevestigend beantwoord.

De woning had een WOZ-waarde van € 345.000,00 en is voor € 343.000,00 aan de kopers verkocht. Nadat de levering had plaatsgevonden, ontdekten de kopers dat zij geen eigenaar van de zonnepanelen waren geworden. Anders dan de makelaar de kopers had medegedeeld, behoorden de zonnepanelen niet aan de verkoper toe, maar aan hun energieleverancier, Nuon.

De kopers zijn een gerechtelijke procedure begonnen tegen de makelaar. In de gerechtelijke procedure vorderden de kopers schadevergoeding. Kort gezegd stelden de kopers zich op het standpunt dat zij de woning nooit gekocht zouden hebben, indien de makelaar hen, overeenkomstig de werkelijke situatie, aangegeven zou hebben dat zij de eigendom van de zonnepanelen niet zouden verkrijgen. Door de kopers was een deskundige ingeschakeld die de waarde van de zonnepanelen op € 65.000,00 had vastgesteld. Op dit bedrag hebben de kopers hun vordering tot schadevergoeding gebaseerd.

De rechtbank heeft de vordering van de kopers toegewezen. Door de rechtbank werd geoordeeld dat de makelaar een beroepsfout had gemaakt door de kopers onjuist te informeren over de eigendomssituatie van de zonnepanelen en hij dientengevolge gehouden was de waarde van de zonnepanelen ad € 65.000,00, vermeerderd met kosten en wettelijke rente, als schadevergoeding te voldoen.

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft de makelaar hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof. In het hoger beroep heeft de makelaar aangevoerd dat de rechtbank de schade van de kopers ten onrechte vastgesteld heeft op de waarde van de zonnepanelen.

De makelaar heeft dit onderbouwd door erop te wijzen dat voor de begroting van de schade het huidige vermogen van de kopers vergeleken dient te worden met het vermogen dat de kopers gehad zouden hebben indien hij (de makelaar) hen niet onjuist voorgelicht had over de eigendomssituatie van de zonnepanelen. De waarde van de zonnepanelen kan dan niet als de schade worden aangemerkt, omdat de zonnepanelen, ook in de fictieve situatie waarin de makelaar de kopers aangegeven had dat de zonnepanelen eigendom van Nuon waren en geen onderdeel van de koopovereenkomst uitmaakten, niet aan de kopers geleverd zouden zijn. Doordat de zonnepanelen de verkopers niet toebehoorden, hadden zij deze nimmer aan de kopers kunnen leveren. Ook zonder de onjuiste mededelingen van de makelaar, waren de kopers derhalve geen eigenaren van de zonnepanelen geworden.

De kopers hebben aangegeven dat zij de woning zonder de onjuiste mededelingen van de makelaar niet hadden gekocht. De (fictieve) situatie waarin de kopers zonder de beroepsfout van de makelaar zouden hebben verkeerd, is derhalve de situatie waarin de kopers zouden hebben verkeerd indien zij de woning niet hadden gekocht.

Indien de kopers de woning niet hadden gekocht was hun vermogen niet afgenomen met de voor de woning betaalde koopprijs. Hun vermogen was dan echter ook niet toegenomen met de waarde van de woning. De woning was alsdan immers niet aan hen geleverd.

Indien het huidige vermogen van de kopers vergeleken wordt met het vermogen dat de kopers gehad zouden hebben in de (fictieve) situatie waarin zij de woning niet hadden gekocht, volgt uit deze vermogensvergelijking dat de kopers uitsluitend schade hebben geleden indien de prijs die zij voor de woning hebben betaald, hoger is dan de waarde van woning. Deze situatie deed zich in het onderhavige geval niet voor. De kopers hadden de woning voor € 343.000,00 gekocht, terwijl deze een WOZ-waarde van € 345.000,00 had. De conclusie moet dan ook zijn dat de kopers geen schade hebben geleden.

Het gerechtshof heeft bovenstaande lijn van redeneren als juist beoordeeld. Door het gerechtshof werd geoordeeld dat de makelaar, ondanks het feit dat hij een beroepsfout had gemaakt, niet aansprakelijk en schadeplichtig was, omdat de beroepsfout niet tot schade had geleid.

Dit praktijkvoorbeeld maakt duidelijk dat een zaak gewonnen kan worden op een juiste schadebegroting. Het is bij iedere beroepsfout dan ook van essentieel belang om nauwgezet na te gaan of deze beroepsfout tot schade heeft geleid.

Bron: BAVAM / 03052011 Marko Jongkind, advocaat bij Van Randwijck Advocaten te Rotterdam

VerbijsterendAdvies.nl  Laatste update: 03/05/2011 11:03.29