DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Nieuwe voorstellen voor autobelastingen

Samenvatting

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs aan de Tweede Kamer de zogeheten Autobrief toegezonden. Deze brief bevat diverse concrete maatregelen voor de BPM (aanschafbelasting), MRB (motorrijtuigbelasting ) en de bijtelling (auto van de zaak) die onderdeel zullen uitmaken van het Belastingplan 2012. De insteek van de maatregelen is dat burgers en het bedrijfsleven blijven kiezen voor de echt zuinige (zuinigste) auto’s. Deze auto’s blijven vrijgesteld in de BPM. De huidige vrijstelling van MRB voor ‘zeer zuinige auto’s’ wordt met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. Voor deze auto’s hoeft tot 2014 geen MRB te worden betaald. Ook de verlaagde bijtelling voor zuinige en zeer zuinige auto’s blijft gehandhaafd. Tot en met 2015 geldt bovendien een vrijstelling van MRB en een nulbijtelling (auto van de zaak) voor auto’s die maximaal 50 gr CO2/km uitstoten. In de BPM wordt vanaf 2015 geen onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een benzine- of dieselauto, afgezien van een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM voor auto’s die per gereden kilometer minder dan 83 gram CO2 uitstoten. Voor de BPM en de bijtelling gaan vanaf 2015 voor de verschillende regelingen dezelfde CO2-grenzen gelden. In de Autobrief gaat de staatsecretaris ook in op enige alternatieven voor de rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak om een bijtelling te kunnen voorkomen. Ook geeft hij aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd. Tenslotte zal in overleg met verdragspartners België, Luxemburg, Denemarken en Zweden worden bezien of het Eurovignet kan worden afgeschaft.

Volledig artikel

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs aan de Tweede Kamer de zogeheten Autobrief toegezonden. Deze brief bevat diverse concrete maatregelen voor de BPM (aanschafbelasting), MRB (motorrijtuigbelasting) en de bijtelling (auto van de zaak) die onderdeel zullen uitmaken van het Belastingplan 2012. De insteek van de maatregelen is dat burgers en het bedrijfsleven blijven kiezen voor de echt zuinige (zuinigste) auto’s.
Momenteel valt al een derde van de nieuw verkochte Nederlandse auto’s in de categorie schoon en zuinig, en de gemiddelde uitstoot per gereden kilometer is met bijna 30 gram verminderd ten opzichte van 2007. Er wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor (zeer) zuinige auto’s met een groot budgettair beslag voor de schatkist tot gevolg. Bij handhaven van de huidige regeling zou het aantal vrijgestelde auto’s in 2015 oplopen tot ruim 60 procent van alle nieuw-verkopen. Om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling waarin alleen de echt zuinige auto’s worden gestimuleerd, worden de CO2-normen in de BPM en de bijtelling aangescherpt. Naar schatting zal in 2015 dan 10 tot 12 procent van de nieuw te verkopen auto’s in aanmerking komen voor een vrijstelling. De maatregelen voor de BPM, MRB en bijtelling zijn als volgt.

 1. BPM
  -
  Tot 1 juli 2012 blijft de huidige tariefstructuur (uit het Belastingplan 2011) van toepassing.
  - De CO2-schijfgrenzen worden jaarlijks voor de jaren 2012 tot en met 2015 per 1 januari naar beneden aangepast (te starten op 1 juli 2012).
  - De benzine- en dieselgrenzen (wat betreft de CO2-uitstoot) groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.
  - De vaste dieseltoeslag wordt met ingang van 1 juli 2012 vervangen door een CO2-gerelateerde toeslag. Deze toeslag wordt dan ook met ingang van die datum verschuldigd.
 2. MRB
  -  De vrijstelling van de MRB voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Vanaf deze datum zal de MRB alleen nog op gewicht gebaseerd zijn.
  -  Tot 1 januari 2014 gelden de huidige- CO2-vrijstellingsgrenzen (benzine 110 gr/km, diesel 95 gr/km).
  -  Personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km zullen tot en met 2015 worden vrijgesteld.
 3. Bijtelling
  -  Tot 1 juli 2012 blijven de huidige grenzen voor het 14%-tarief en het 20%-tarief van toepassing.
  -  Deze grenzen worden jaarlijks per 1 januari voor het 14%-tarief en het 20%-tarief naar beneden aangepast. De eerste aanpassing is op juli 2012. Dit wordt in het Belastingplan 2012 voor de jaren tot en met 2015 vastgelegd.
  -  De benzine- en dieselgrenzen (wat betreft de CO2-uitstoot) groeien langzaam naar elkaar toe tot gelijke waarden in 2015.
  -  De grens voor het 14%-tarief blijft overeenkomen met de vrijstellingsgrens in de BPM. Het 20%-tarief is uiteindelijk in 2015 van toepassing op alle auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 110 gr/km.
  -  Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km geldt vanaf 1 januari 2012 tot en met 2015 een nihiltarief voor de bijtelling.
  -  Auto’s houden het tarief voor een periode die gelijk is aan de ‘gebruikelijke leaseperiode’, rekenend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken is gesteld. (De Autobrief bevat echter geen concrete informatie over de duur van deze periode).
 4. Overige ontwikkelingen
  -  In de Autobrief gaat de staatsecretaris ook in op enige alternatieven voor de (administratief belastende) rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak om een bijtelling te kunnen voorkomen. Werknemers of ondernemers die niet of minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijden, moeten dat nu aantonen door een rittenregistratie bij te houden om bijtelling te voorkomen. Als enig echte concreet alternatief voor de rittenadministratie noemt de staatssecretaris de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ die eventueel per 1 januari 2012 kan worden ingevoerd
  -  De staatssecretaris geeft aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd.
  -  Tenslotte zal in overleg met verdragspartners België, Luxemburg, Denemarken en Zweden worden bezien of het Eurovignet kan worden afgeschaft. Het Eurovignet is een gebruiksrecht voor het gebruik van de snelweg door zware vrachtwagens (zwaarder dan 12 ton). Afschaffen zou gedekt kunnen worden door de MRB voor die zware vrachtwagens te verhogen.

Bron: PWC 6 juni 2011  / Ministerie van Financiën, DV/2011/286 U, 1-6-2011.

DeHypothekenMakelaar.nl

 Laatste update: 07/06/2011 10:32.25