DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Langer doorwerken na 2013 levert hogere AOW op, maar AOW-klapsigaar uit eigen doos ?! 

Om doorwerken na 65 jaar te stimuleren, wil het kabinet dat mensen na 1 januari 2013 zelf kunnen kiezen of ze hun AOW op 65 jaar laten ingaan of later. Als de AOW later ingaat, dan wordt die jaarlijks 6,5 procent hoger. Mensen kunnen als ze willen hun AOW straks maximaal 5 jaar later laten ingaan.

Dit staat in het voorontwerp van wet over de pensioenen dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Het kabinet wil met dit voorontwerp regelen dat de AOW-leeftijd en de aanvullende pensioenen gekoppeld worden aan de levensverwachting.
De pensioenrichtleeftijd wordt in het Witteveenkader - het fiscale systeem voor pensioensparen – aangepast en per 2013 gebaseerd op 66 jaar en per 2015 op 67 jaar.

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2020 naar 66 jaar en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. Daarnaast krijgt men na 1 januari 2020 de keuzemogelijkheid om eerder AOW te ontvangen, dat betekent wel dat men 6,5 procent van het AOW-pensioen inlevert.

Het voorontwerp is een uitwerking van het pensioenakkoord dat op 10 juni 2011 is gesloten tussen het kabinet, werkgevers en werknemers over de AOW, de aanvullende pensioenen en de ouderenparticipatie. Het pensioenakkoord is een belangrijke en noodzakelijk stap om ook op langere termijn een houdbaar pensioenstelsel te houden.

Bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord wordt behalve dit voorontwerp van wet ook de pensioenwet aangepast; dit wetsontwerp wordt in de loop van 2012 verwacht. De minister vindt het van groot belang zorgvuldig om te gaan met de rechten van pensioendeelnemers en laat daarom onderzoeken hoe om te gaan met het onderbrengen van de reeds opgebouwde pensioenrechten in het nieuwe stelsel. Deze onderzoeken zijn naar verwachting 1 maart 2012 gereed.

Bron: Regering

AOW-Klapsigaar uit eigen doos ?! 

Commentaar DePensioenMakelaar.nl : 5 jaar afzien van AOW kost je zeg (5*10=) € 50.000,=, daar komt dan maximaal (5*6,5%=) 32,5% extra AOW voor terug, en zou je dus minstens 15 jaar AOW moeten genieten voor een break even .....dat is een mooie klapsigaar uit eigen doos ?! Laatste update: 21/06/2011 17:52.31