DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Nadere toelichting op enkele voorstellen uit Fiscale agenda

17 augustus 2011

Samenvatting

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs nadere vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de op 14 april 2011 gepubliceerde Fiscale agenda. De Fiscale agenda bevat een aantal fiscale maatregelen die dit kabinet in de lopende kabinetsperiode wil nemen en daarnaast een groot aantal met de Tweede Kamer nog te bediscussiëren voorstellen/denkrichtingen voor fiscale maatregelen voor de verdere toekomst. De staatssecretaris geeft aan dat bij de regeling over de beperking van excessieve renteaftrek voor overnameholdings een ‘stallingsregeling’ komt waardoor de niet-aftrekbare overnamerente kan worden doorgeschoven naar volgende jaren en worden verrekend als de overnemer zelf in een volgend jaar weer voldoende eigen winst heeft om de rente te kunnen verrekenen. In augustus komt het kabinet met een precieze invulling van de maatregelen voor de renteaftrekbeperking voor overnameholdings, de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen en de reparatie van het Bosalgat. Een andere maatregel betreft de invoering van een afzonderlijke winstbox voor ondernemers-natuurlijke personen waarbij diverse ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerkaftrek, stakingsaftrek startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid) worden omgezet in een lager vlak tarief in de inkomstenbelasting. In de Fiscale agenda was al eens een percentage genoemd van 28,5%. De staatssecretaris geeft aan dat het percentage eventueel lager kan komen te liggen naarmate ook andere faciliteiten in het tarief opgaan.

Volledig artikel

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs nadere vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de op 14 april 2011 gepubliceerde Fiscale agenda. Op 26 mei 2011 had de staatssecretaris eerdere vragen van de Tweede Kamer daarover beantwoord. De Fiscale agenda bevat een aantal fiscale maatregelen die dit kabinet in de lopende kabinetsperiode wil nemen en daarnaast een groot aantal met de Tweede Kamer nog te bediscussiëren voorstellen/denkrichtingen voor fiscale maatregelen voor de verdere toekomst.

Overnameholdingmaatregel

De staatssecretaris geeft aan dat bij de regeling over de beperking van excessieve renteaftrek voor overnameholdings een ‘stallingsregeling’ komt waardoor de niet-aftrekbare overnamerente kan worden doorgeschoven naar volgende jaren en worden verrekend als de overnemer in een volgend jaar zelf weer voldoende eigen winst heeft om de rente te kunnen verrekenen. Er komt geen specifieke uitzondering op de renteaftrekbeperking voor management buy-outs, maar er komt wel een ruime franchise (drempelbedrag waarboven rente niet aftrekbaar zal zijn) waardoor met name de overnames in het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk worden ontzien.
 
De staatssecretaris gaf verder aan dat het voor de hand ligt dat bij de verrekening van overnamerente wordt aangesloten bij de regels die gelden voor de verrekening van voorvoegingsverliezen binnen een fiscale eenheid. Ook gaf hij aan dat voor de vraag of sprake is van excessieve renteaftrek dat zal worden beoordeeld aan de hand van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen binnen een fiscale eenheid. 
 
Objectvrijstelling voor vaste inrichtingen

De staatssecretaris had op eerdere vragen geantwoord dat hij op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (de arresten Lidl en Krankenheim) bij de invoering van een objectvrijstelling voor vaste inrichtingen geen strijdigheid met het Europese recht voorziet wat betreft het niet langer in aftrek toestaan van verliezen uit een buitenlandse vaste inrichting (definitieve stakingsverliezen daarvan uitgezonderd). Hij geeft nu verder aan dat de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen vanwege de voorgenomen vormgeving van deze bepaling, waarbij de huidige systematiek voor het bepalen van de winst uitgangspunt is, evenmin tot strijdigheid zal leiden. De valutaresultaten die samenhangen met een vaste inrichting blijven tot de Nederlandse heffingsgrondslag behoren.
 
De staatssecretaris kondigt aan dat het kabinet in augustus met een precieze invulling komt van de maatregelen die betrekking hebben op de renteaftrekbeperking voor overnameholdings, de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen en de reparatie van het
Bosalgat .
 
Ondernemers-natuurlijke personen

Een andere maatregel uit de Fiscale agenda betreft de invoering van een afzonderlijke winstbox voor ondernemers-natuurlijke personen waarbij diverse ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerkaftrek, stakingsaftrek startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid) worden omgezet in een lager vlak tarief in de inkomstenbelasting. In de Fiscale agenda was al eens een percentage genoemd van 28,5%. De staatssecretaris geeft aan dat het percentage eventueel lager kan komen te liggen naarmate ook andere faciliteiten in het tarief opgaan. De omzetting van ondernemersfaciliteiten zal niet leiden tot een lagere gemiddelde effectieve belastingdruk voor ondernemers.
 
Overig

Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2011 de bevindingen worden gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel openbaarheid van belastingrechtspraak. Dit wetsvoorstel komt erop neer dat ook voor de mondelinge behandeling van geschillen over belastingaanslag en openbaarheid de hoofdregel wordt. De rechter heeft wel de mogelijkheid om de zaak achter gesloten deuren te behandelen als eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit eist.

Bron: PWC / Ministerie van Financiën, 16-8-2011, nr. AFP2011/532.

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 18/08/2011 19:29.11