DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Indicatie advies- en distributiekosten van aanbieders in dvd

 

"Met het invoeren van advies- en distributiekosten wil ik de kosten van dienstverlening die een aanbieder in de productprijs verwerkt zichtbaar maken." Dat stelt minister van Financiën Jan Kees de Jager bij de nadere uitwerking van het beleid rond het provisieverbod bij complexe producten. Aanbieders moeten die kosten transparant maken in het dienstverleningsdocument in de vorm van een nominaal bedrag. Dat bedrag wordt wel een gemiddeld bedrag, een indicatie, legt de minister uit. "Het is niet noodzakelijk de concrete prijs die bij de consument in rekening wordt gebracht, maar kan daar natuurlijk niet heel veel of structureel van afwijken."

 

Om dat te waarborgen eist het ministerie van Financiën dat de externe accountant op het kostprijsmodel en de jaarlijkse doorrekening van deze kosten gaat toezien. De berekening moet de kostprijs met een winstopslag betreffen, "zodat het vergelijkbaar is met het tarief dat de adviseur/bemiddelaar presenteert in het dvd".

 

In die kostprijsberekening zitten kosten van personeel, management, marketing, ICT en kantoor, "voor zover deze worden gemaakt voor de advisering en distributie van producten onder het provisieverbod". Het gaat om kosten voor activiteiten die gericht zijn op het tot stand komen van het contract, zoals: het completeren van het (aanvraag)dossier, het ondersteunen van de klant bij vragen over het product en het aanvraagproces. Er kan daarbij sprake zijn van advisering, maar ook aanbieders die niet adviseren (execution only, zoals bij direct writers) verrichten deze werkzaamheden, vindt de Jager. "Ook zij moeten de kosten die zij hiervoor maken presenteren in het dvd." Het ministerie heeft voor dit onderdeel een adviesrapport laten opstellen door SIS Finance . De Jager zegt de ontwikkelingen nauwlettend te gaan volgen.

 

Bron: AM 14122011

DeHypothekenMakelaar.nl

 

Minister informeert Kamer over uitwerking provisieverbod

Op 13 december heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere uitwerking van het verbod op provisie die met ingang van 1 januari 2013 voor een aantal financiële producten moet ingaan. In deze nieuwsbrief van Bureau D & O vatten wij de belangrijkste punten voor u samen.

Volledige eerbiedigende werking
De minister kondigt aan voorstander te zijn van een volledig eerbiedigende werking. Dit betekent dat de provisierechten op posten gesloten voor 1 januari 2013 niet vallen onder het verbod op provisie en dus mogen doorlopen tot aan expiratiedatum. Voor veel intermediairs is dit een cruciale uitspraak.

Uitvaartverzekeringen blijven onder verbod van provisies
Ondanks protesten van onder meer DELA, blijft de minister bij zijn voornemen om provisie over nieuwe uitvaartverzekeringen met ingang van 1 januari 2013 te verbieden.

Wel AOV niet WIA/WGA
De AOV verzekeringen zoals die in de klein zakelijke markt (waaronder ZZP) worden afgesloten, komen onder het verbod op provisie te vallen. In de markt van groot zakelijke en collectieve verzekeringen ziet de minister geen reden voor een verbod op provisie. Hiermee vallen onder meer de collectieve WIA- en WGA verzekeringen buiten het verbod op provisie.

Geen geldstromen voor adviseurs via aanbieders
De minister herhaalt zijn voornemen dat alle geldstromen tussen aanbieder en adviseur/ bemiddelaar worden beëindigd. Nadrukkelijk geeft de minister aan niet te willen toestaan dat aanbieders de tussen klant en bemiddelaar afgesproken vergoeding gaan incasseren, om deze vervolgens uit te betalen aan de adviseur/bemiddelaar.

Fouten aanbieder in rekening brengen aan klant
De minister geeft aan dat indien een aanbieder fouten maakt die door de bemiddelaar moeten worden hersteld, dit kosten met zich meebrengt. De minister wil niet naar een systeem dat de bemiddelaar deze kosten rechtstreeks aan de aanbieder in rekening brengt. Dit zet namelijk de deur open voor toch weer verkapte omzetgerelateerde vergoedingen. De minister staat een systeem voor waarbij de adviseur deze kosten in rekening brengt aan de klant. De klant kan deze kosten vervolgens weer in rekening brengen bij de aanbieder die de betreffende fouten heeft gemaakt en dus verantwoordelijk is voor de door de klant geleden schade. Een schade die dan bestaat uit extra kosten die de klant aan de adviseur/bemiddelaar moet betalen. Hiervoor moet een eenvoudige standaard procedure worden ontwikkeld.

Nieuw dienstverleningsdocument
Er komt een nieuw standaard dienstverleningsdocument voor alle aanbieders en adviseurs/bemiddelaars. Deze dvd moet actief aan de klant worden verstrekt in zijn oriëntatiefase. Nadrukkelijker dan nu al het geval is, zal de dvd informatie moeten bevatten over wat de financieel adviseur voor de klant kan betekenen, de mate waarin de adviseur objectief adviseert en over de kosten van de dienstverlening. De minister zal geen wettelijke bescherming geven aan de term ‘onafhankelijkheid’.

Directe aanbieders transparant in advies- en distributiekosten
De minister geeft aan dat ook directe aanbieders transparant zullen moeten worden ten aanzien van de advies- en distributiekosten. De kosten moeten getoond worden in nominale bedragen. De externe accountant van de aanbieder dient de getoonde overzichten te valideren. Het gaat hierbij om de gemiddelde kosten die de aanbieder voor het betreffende product maakt.

Kennis- en ervaringstoets
Zoals eerder aangegeven zal de klant die gebruik wil maken van execution only een kennis- en ervaringstoets moeten afleggen die tot doel heeft na te gaan of dit type dienstverlening (aankoop zonder advies) past bij de betreffende klant.

Handhaven portefeuillerecht
De minister wil voorshands het portefeuillerecht handhaven. Hij kondigt wel aan nader te gaan kijken naar het incassorecht van de premies. Ook geeft hij aan in het kader van de portefeuillerechten waarborgen in te voeren waardoor de informatie die door een aanbieder aan een klant wordt verstrekt, ook met de adviseur/bemiddelaar van die klant wordt gedeeld.

Vrijstelling voor abonnementen
De minister herhaalt dat in de Wft een vrijstelling komt waardoor financieel dienstverleners hun dienstverlening op basis van een abonnement aan klanten kunnen aanbieden.

Blij met duidelijkheid maar geen gelijke concurrentievoorwaarden
Met deze brief schept de minister op een aantal voor het intermediair belangrijke punten duidelijkheid. Maar tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat andere zaken nog onduidelijk blijven, bijvoorbeeld de fiscale behandeling van de directe beloning. Ook is er nog geen sprake van volledig gelijke concurrentievoorwaarden tussen het intermediair en directe aanbieders. Belangrijk verschil hierbij is nog altijd dat klanten bij het intermediair de advieskosten ineens moeten betalen en deze kosten bij directe aanbieders onderdeel mogen zijn van de premie en dus ook gespreid mogen worden betaald.

Laatste woord ligt bij Kamer
Het laatste woord over de voorstellen ligt nu bij de Tweede Kamer. Op 9 februari 2012 vindt er een Algemeen Overleg hierover plaats. Met uitzondering van het verbod op provisie over uitvaartverzekeringen zijn er geen signalen dat de Tweede Kamer aarzelingen heeft bij de voorstellen van de minister.

Bron: Buro D&O 14122011

 

 

 Laatste update: 14/12/2011 10:43.17