DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Kabinet akkoord met indiening wetsvoorstel Bankenbelasting bij Tweede Kamer

Samenvatting

Het kabinet is op vrijdag 9 december 2011 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Bankenbelasting. Achtergrond van het wetsvoorstel vormt de kredietcrisis waarbij de Staat aan een aantal banken steun heeft gegeven door middel van kapitaalinjecties. De steun was niet bedoeld om de betreffende banken te helpen maar om de financiële stabiliteit van de gehele bankensector in Nederland zeker te stellen. Het kabinet acht het daarom gerechtvaardigd dat de gehele bankensector een bijdrage levert in de vorm van een bankenbelasting. Heffingsgrondslag van de bankenbelasting is het bedrag aan ongedekte schulden: totaal van alle passiva op de balans minus het kapitaal en de daadwerkelijk onder het depositogarantiestelsel gedekte deposito’s. Over de kortlopende schulden zal een tarief van 0,022 procent geheven worden. Op de langlopende schulden wordt een tarief van 0,011 procent van kracht. De tarieven van de bankenbelasting worden met een factor 1,05 vermenigvuldigd indien de variabele beloning van een bestuurder meer bedraagt dan 100 procent van de vaste beloning. Het kabinet streeft er naar dat het wetsvoorstel midden 2012 in werking treedt.

Volledig artikel

Het kabinet is op vrijdag 9 december 2011 akkoord gegaan met het al eerder aangekondigde wetsvoorstel Bankenbelasting van minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën. Achtergrond van het wetsvoorstel vormt de kredietcrisis waarbij de Staat aan een aantal banken steun heeft gegeven door middel van kapitaalinjecties. De steun was niet bedoeld om de betreffende banken te helpen maar om de financiële stabiliteit van de gehele bankensector in Nederland zeker te stellen. Het kabinet acht het daarom gerechtvaardigd dat de gehele bankensector een bijdrage levert in de vorm van een bankenbelasting.
 
Heffingsgrondslag van de bankenbelasting is het bedrag aan ongedekte schulden: totaal van alle passiva op de balans minus het kapitaal en de daadwerkelijk onder het depositogarantiestelsel gedekte deposito’s. De bankenbelasting bevat daarbij een prikkel om langlopende financiering te stimuleren om zo de stabiliteit van het financiële systeem in Nederland verder te bevorderen. Over de kortlopende schulden wordt daarom een tarief van 0,022 procent geheven en over de langlopende schulden een tarief van 0,011 procent (50% lager dus).
 
Het kabinet wil met de bankenbelasting ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van perverse prikkels in het beloningsbeleid. De tarieven van de bankenbelasting worden met een factor 1,05 vermenigvuldigd indien de variabele beloning van een bestuurder meer bedraagt dan 100 procent van de vaste beloning. Deze maatregel sluit aan bij een norm uit de Code Banken waarin is overeengekomen dat de variabele beloning van een bestuurder niet meer mag bedragen dan 100 procent van de vaste beloning.
 
Het kabinet streeft ernaar dat het wetsvoorstel midden 2012 in werking treedt.
 
Bron: PWC 14122011 / Ministerie van Financiën, 9-12-2011, Persbericht.

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 14/12/2011 10:59.28