DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Werkgever aansprakelijk voor burn-out € 27.000 als voorschot + loonsanctie

 

Een ziekenhuis dat de klachten van een werkneemster niet serieus heeft opgepakt, is aansprakelijk voor de schade die de verpleegster lijdt door haar burn-out.

 

De situatie

Een verpleegster op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis klaagt eerst mondeling en in 2003 ook schriftelijk bij haar werkgever over de onverantwoord hoge werkdruk op de afdeling die volgens haar tot ziekte en uitval kan leiden. De verpleegster valt in 2004 op het werk flauw. De bedrijfsarts constateert dat ze door de hoge werkdruk is ingestort. In 2005 werkt ze nog een korte tijd maar vanaf november 2005 is ze doorlopend arbeidsongeschikt.
Er zijn diverse verslagen en rapportages opgemaakt door deskundigen. Er is onder meer een onderzoek van Medirisk waarin staat dat de formatie op de afdeling op zich voldoende is maar dat ziekte, zwangerschapsverloven en vakanties de boel op losse schroeven zetten. De werkgever krijgt nog een loonsanctie opgelegd van het UWV wegens onvoldoende inspanning bij de re-integratie van de werkneemster. Vanaf november 2007 krijgt de werkneemster een loongerelateerde WIA-uitkering.

 

De vordering

De werkneemster stelt dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden en daardoor aansprakelijk is voor de schade die ze lijdt door de burn-out. Ze vordert materiële en immateriële schadevergoeding en daar wil ze alvast een voorschot op van € 27.000. De kantonrechter wijst de vorderingen af en de werkneemster zoekt haar gelijk hogerop.

 

Het oordeel

Het hof oordeelt dat de werkgever inderdaad de zorgplicht heeft geschonden door niet adequaat te reageren op de klachten van de werkneemster.

 

Werkgerelateerde burn-out
Uit de veelheid aan rapportages en twee getuigenverklaringen is duidelijk op te maken dat de burn-out werkgerelateerd is. Het expertisebureau HSK Groep heeft in zijn onderzoek ook gekeken of de klachten van de werkneemster misschien een andere oorzaak hebben maar daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. De korte periode van werkhervatting doorbreekt het causaal verband niet, zoals de werkgever aanvoert. Uit de rapportages blijkt duidelijk dat de klachten steeds in meer of mindere mate aanwezig waren.

 

Werkgever schendt zorgplicht
De werkgever had een zorgplicht om de burn-out te voorkomen. De hoge werkdruk was een kenbaar risico voor het welzijn en de gezondheid van de verpleegkundigen. Het hof oordeelt dat bij een kenbaar risico zoals in casu een actieve zorg past. Maar na de mondelinge en schriftelijke klachten van de werkneemster en de rapporten van Medirisk en de Arbeidsinspectie heeft de werkgever vrijwel geen actie ondernomen.
Het hof overweegt ook dat de werkdruk niet voor alle medewerkers in het algemeen een risico was maar uit de verklaringen van collega’s blijkt duidelijk dat iedereen, inclusief de werkgever, wist dat deze werkneemster slecht tegen de werkdruk kon.

 

Schending zorgplicht, dus aansprakelijk voor schade
De aansprakelijkheid voor de schade van de werkneemster volgt uit de schending van de zorgplicht (artikel 7:658 BW). Het hof veroordeelt de werkgever tot het betalen van de materiële en immateriële schade van de werkneemster, nog op te maken bij staat, en tot betaling van een voorschot daarop van € 27.000.

 

Bron: P&OActueel / mr. Ingrid Kooijman LJN BU2798 Hof Den Haag Werkgeversaansprakelijkheid  Hoger beroep 3 november 2011
VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 15/12/2011 09:29.00