DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Initiatiefwetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

Minister G.A. van der Steur heeft een uitgebreide reactie gegeven na de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Hij benadrukt dat aan het wetsvoorstel geen nieuwe fiscale gevolgen verbonden zijn.

Het initiatiefwetsvoorstel introduceert als standaardstelsel in het huwelijksvermogensrecht de beperkte gemeenschap van goederen. Krachtens het voorstel vallen voorhuwelijks (privé)vermogen, erfenissen en giften, anders dan dus nu het geval is, niet in de gemeenschap, maar blijven tot het privévermogen van de echtgenoten behoren. Ook in het initiatiefwetsvoorstel bestaat de mogelijkheid om de samenstelling van de huwelijksgoederengemeenschap anders vorm te geven dan de wettelijke standaard. Indien (aanstaande) echtgenoten een algehele gemeenschap van goederen prefereren, kunnen zij bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden bewerkstelligen dat het voorhuwelijks vermogen wel in de huwelijksgoederengemeenschap valt. Voor de schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis wel in de algemene gemeenschap valt.

De voorgestelde wijzigingen komen er per saldo op neer dat ook na de inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel alle mogelijkheden die thans op grond van het huwelijksvermogensrecht bestaan om de  huwelijksgoederengemeenschap (nader) te regelen, blijven bestaan. De fiscale aspecten zijn dan ook niet wezenlijk anders, maar blijven afhankelijk van de door de (aanstaande) echtgenoten gemaakte keuzes. Als echtgenoten na inwerkingtreding van het initiatiefwetsvoorstel (al dan niet bewust) kiezen voor de standaard beperkte gemeenschap in plaats van de algehele gemeenschap van goederen, heeft dat civielrechtelijke gevolgen. In de praktijk zullen er in de meeste gevallen geen fiscale consequenties zijn. In bepaalde situaties kan dat echter anders liggen. Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders. Van belang is dat in alle gevallen, dus zowel onder het huidige recht als onder het initiatiefwetsvoorstel, dezelfde fiscale gevolgen kunnen worden gerealiseerd.

Bron: Rijksoverheid Download: "Kamerstuk"

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 30/03/2016 19:41.15