DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NHG / WEW positieve publicatie Liquiditeitsprognose

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft haar Liquiditeitsprognose voor de komende jaren 2016 tot en met 2021 gepubliceerd.

Op basis van de huidige inzichten en bij ongewijzigd beleid zal het fondsvermogen van de stichting in de jaren van deze liquiditeitsprognose een sterke groei doormaken. Dit is met name een gevolg van gunstige conjuncturele omstandigheden waardoor de door de stichting uit te betalen bedragen in verband met verliesdeclaraties naar verwachting in de komende jaren aanzienlijk zullen dalen.

 Nieuwe garanties
Bij de bepaling van de instroom van nieuwe garanties is uitgegaan van de verwachte ontwikkeling op de woningmarkt van het CPB. Daarnaast is rekening gehouden met een ontwikkeling van de kostengrens gelijk aan de ontwikkeling van de gemiddelde koopsom van een woning en met een geleidelijke verlaging van het marktaandeel van NHG mede als gevolg van een geleidelijke daling van de maximaal toegestane LTV. De verdeling tussen nieuwe hypotheekgaranties in verband met de aankoop van een woning en nieuwe hypotheekgaranties in verband met de verbetering van de kwaliteit van een eigen woning is op basis van ervaringscijfers en de huidige verwachtingen gesteld op 90% en 10%.

Regres
De regresopbrengsten worden per jaar berekend op basis van de gemiddelde betaling van verliesdeclaraties in de drie voorgaande jaren. Van dat gemiddelde bedrag is op basis van ervaringscijfers aangenomen dat de stichting 4,5% zal kunnen incasseren. Deze opbrengsten worden toegevoegd aan het garantievermogen NHG kwaliteitsverbetering.

Bron: WEW

Download: "Liquiditeitsprognose" (pdf, 14 pagina's)

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 30/06/2016 11:22.34