DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Pensioenregeling Shell 2013 niet discriminatoir beoordeeld

Shell voerde in 2013 een nieuwe pensioenregeling in voor medewerkers die na 30 juni 2013 in dienst treden. Het FNV vindt dat er sprake is van discriminatie en legt dit voor aan het College voor de rechten van de mens (hierna: ‘College’). Dit College deed op 3 oktober 2016 uitspraak.

Verschil in pensioenregeling
De medewerkers die na 30 juni 2013 in dienst treden, worden opgenomen in een beschikbarepremieregeling. Deze medewerkers zijn gemiddeld jonger dan de medewerkers die op 1 juli 2013 al in dienst waren. Laatstgenoemde groep blijft onder de middelloonregeling vallen.

Nadelig onderscheid
Bij een beschikbarepremieregeling komt het beleggings-, rente- en langlevenrisico voor rekening van de deelnemer. Dit wordt door  FNV als nadelig gekwalificeerd. Doordat de deelnemersgroep met name uit jongere medewerkers bestaat, is er volgens FNV sprake van ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid.

FNV vraagt het College in 2015 om een uitspraak (op basis van artikel 10 van de Wet College voor de rechten van de mens). Daarin staat onder meer wanneer het College iets mag onderzoeken en wie een verzoek daartoe mag indienen. Een oordeel van het College is niet bindend, zoals een uitspraak van een rechter, maar wel gezaghebbend.

Standpunt Shell
Shell is het niet eens met de kwalificatie dat er sprake zou zijn van onderscheid op grond van leeftijd. De beschikbarepremieregeling zou tot dezelfde en mogelijk zelfs betere resultaten kunnen leiden dan de middelloonregeling. Bovendien zou het Shell vrij staan om met werknemers die in dienst treden nieuwe pensioenafspraken te maken, terwijl ze bij medewerkers die al in dienst waren contractueel gebonden was aan de middelloonregeling. 

 

Oordeel College
Bij de beoordeling door het College spelen de artikelen 3 en 7 lid 1 sub c van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid een rol: 

1.             Ongelijke behandeling onder meer bij het aangaan van een arbeidsverhouding en in de arbeidsvoorwaarden is verboden;

2.             Onderscheid is alleen geoorloofd als dat objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

 

Ad 1. Onderscheid op grond van leeftijd 

Het College ziet geen grond om beide groepen rechtens verschillend te behandelen. Het is slechts het gevolg van het door Shell gekozen beleid. Het feit dat in de beschikbarepremieregeling diverse risico’s bij de werknemer worden gelegd terwijl in de middelloonregeling sprake is van een minimum pensioengarantie, ziet het College als een nadeel. De kans op een hoger pensioen in de beschikbarepremieregeling zou een voordeel zijn dat niet opweegt tegen het nadeel. Er is sprake van ongelijke behandeling. 

Over het feit in de groep waarvoor de beschikbarepremieregeling geldt sprake is van een gemiddeld lagere leeftijd dan in de groep waarvoor de middelloonregeling geldt, oordeelt het College dat er onderscheid wordt gemaakt op grond van leeftijd. 

Nu er sprake is van discriminatie op basis van leeftijd moet als stap 2 worden nagegaan of deze discriminatie objectief is gerechtvaardigd.

Ad 2. Objectieve rechtvaardiging 

Shell stelt dat zij de financiële gevolgen van de middelloonregeling met betrekking tot balans- en bijstortverplichtingen wil beteugelen onder handhaving van rechten voor het al in dienst zijnde personeel. Dit was realiseerbaar door het invoeren van de beschikbarepremieregeling voor nieuwe medewerkers. Dit doel en de wijze van realisering vindt het College legitiem en niet discriminerend. Bovendien is het een passend middel omdat het gewenste doel werd bereikt.  Volgens het College was het middel noodzakelijk. Er waren geen andere middelen voorhanden om hetzelfde doel, rekening houdend met de belangen van het zittende personeel, te bereiken. De beschikbarepremieregeling zou in zijn soort bovendien voldoende ruim zijn om te kunnen spreken van een proportioneel middel. 

Conclusie College
Er is volgens het College alles overwegende geen sprake van verboden onderscheid op grond van leeftijd.

Bron: PAFintool Toegevoegd: dinsdag 08 november 2016 08:00 

DePensioenMakelaar.nl 
Laatste update: 08/11/2016 10:21.53