DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Afkoop KEW in verband met restschuld, gedeeltelijk afkopen kan dus ook !

Hoe in de praktijk om te gaan met een restschuld bij verkoop en een bestaande KEW? Volgens het besluit BLKB 2014/2168M  kan met de afkoopwaarde van een KEW deze restschuld (onder voorwaarden) afgelost worden met de afkoopwaarde van een KEW. Maar is het mogelijk de KEW door te laten lopen, wat te doen met het positieve verschil tussen de afkoopwaarde en de restschuld? Deze vragen hebben wij voorgelegd aan de Belastingdienst.

 

Casus

KEW spaarwaarde €25.000
Restschuld na verkoop eigenwoning €10.000
 
Relatie wenst dan op grond van tegemoetkoming de KEW te beëindigen (of verlaagd voort te zetten).

Vragen

1) Is gedeeltelijke afkoop (hier €10.000) mogelijk ten behoeve van aflossing restschuld?
2) Kan restant KEW vervolgens door blijven lopen, rekening houdend met ‘reguliere’ fiscale voorwaarden zoals vrijstelling/looptijd/bandbreedte?
3) Blijft bij een KEW (spaarhypotheek) het oorspronkelijke garantiekapitaal onder de overgangsregels vallen (consequentie bij ongewijzigd garantiekapitaal is dan verhoging toekomstige inleg), of dient ‘evenredig’ het garantiekapitaal verlaagd te worden op basis van de opgenomen (afkoop)waarde?

Antwoorden:
1) Gedeelte afkoop van de KEW ter hoogte van de restschuld is mogelijk;
2) het restant kan dan inderdaad doorlopen, rekening houdend met de gebruikelijke fiscale condities (bandbreedte, looptijd, vrijstelling);
3) bij een gegarandeerd kapitaal, dient dit evenredig verlaagd1 te worden op basis van de opgenomen afkoopwaarde.

1[rekenvoorbeeld: spaarwaarde €25.000, afkoopwaarde ten behoeve van restschuld €10.000, garantiekapitaal voor afkoop €100.000. Na afkoop (verlaging restschuld) resteert €15.000. Het nieuwe garantiekapitaal wordt dan:
(€15.000 / €25.000) x 100.000 = €60.000 nieuw garantiekapitaal.
]

 

Bron: FinTool

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 22/01/2017 10:31.45