DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Een hypotheek afsluiten met een AO-uitkering?

Het NRC Handelsblad berichtte begin juni dat het aantal arbeidsongeschikten in zes jaar tijd niet zo hard was gestegen als in 2016. De instroom in de WIA groeide in 2016 maar liefst 12 procent (cijfers UWV). Het UWV noemt als oorzaken voor de toename onder meer dat werknemers gemiddeld ouder zijn. In totaal ontvingen in juni 2017 zo’n 810.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is ongeveer 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking.

Een deel van deze mensen is woningeigenaar en heeft wellicht nu of in de toekomst de wens om over te sluiten of te verhuizen naar een andere koopwoning. Een ander deel is misschien op zoek naar woonruimte en heeft daarbij interesse in een koopwoning. In de pers en in de politiek is in het verleden regelmatig aandacht geweest voor de (on)mogelijkheden op een hypotheek met een WAO- of Wajong-uitkering.

Huidige stand van zaken
Mogelijkheden voor vaste uitkeringen: als vuistregel geldt dat geldverstrekkers inkomen uit een uitkering meetellen bij de berekening van iemands leencapaciteit, als het gaat om een vaste en blijvende uitkering. Daarvan is geen sprake als iemand in de toekomst herkeurd kan worden. Bij een herkeuring wordt immers opnieuw beoordeeld in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is en dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Geldverstrekkers nemen daarom alleen IVA-uitkeringen, voor mensen die volledig (80-100) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard, voor 100% mee. Ook voor mensen met een (blijvende) WAO-uitkering of een uitkering in het kader van de Wajong kent een deel van de aanbieders goede mogelijkheden. De situatie ligt echter volstrekt anders als er sprake is van een WGA-uitkering, bijvoorbeeld in verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering is bedoeld voor mensen die nu of in de toekomst nog deels kunnen werken, maar de hoogte en de duur van de uitkering zijn niet vast. Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, wordt er namelijk gekeken naar hoeveel iemand nog wél kan werken en verdienen, ondanks de ziekte of handicap. De hoogte van de uitkering is vervolgens afhankelijk van het daadwerkelijk verdiende inkomen uit arbeid. In het meest ongunstige scenario kan iemand dan terugvallen naar het sociale minimum niveau. In de praktijk accepteert daarom geen enkele geldverstrekker inkomen uit een WGA-uitkering.

NHG?
Ook de NHG biedt hier geen opties. Dat heeft flinke gevolgen voor een grote groep mensen, want zo’n 70% van de bijna 50.000 nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die jaarlijks worden toegekend betreft een WGA-uitkering. WIA, WAO en Wajong Werknemers die vanaf 2004 ziek zijn geworden komen na een wachttijd van twee jaar uiteindelijk in de WIA terecht. Voor die tijd was de WAO van toepassing. Op dit moment ontvangen maandelijks nog 285.000 mensen een WAO-uitkering. Omdat er geen nieuwe WAO-uitkeringen meer worden toegekend neemt dit aantal jaarlijks af.

Typen uitkering
De WIA kent twee typen uitkering: de IVA, een uitkering voor mensen die volledig (80-100) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn verklaard en de WGA-uitkering die mensen ontvangen wanneer ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (35% tot 80% arbeidsongeschikt). Ook mensen die nog niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard vallen onder de WGA. In juni 2017 ontvingen 93.000 mensen een IVA-uitkering en 173.000 mensen een WGA-uitkering. De derde belangrijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid, de Wajong, verstrekt uitkeringen aan degenen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden. In juni 2017 ontvingen 247.000 mensen een uitkering in het kader van de Wajong.

Maatwerk en aanbod van woningen
Hoewel het beleid rond het meenemen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering dus redelijk helder is, doet dat helaas niets af aan de problematiek van mensen met een WGA-uitkering en hun perspectieven op een koopwoning. Een ruimer aanbod van betaalbare (huur)woningen zou deze problematiek sterk verminderen. Woningeigenaren zouden gebaat zijn bij meer mogelijkheden voor maatwerk, waardoor middels oversluiten of verhuizen naar een goedkopere woning lagere maandlasten kunnen worden bewerkstelligd. Hiervoor is het verduidelijken van de regelgeving rond het verstrekken van hypotheken een vereiste. Daarnaast zou, zo is ervaring van de Hypotheekshop, het UWV in de formulering van hun toekenningsbesluiten meer duidelijkheid kunnen geven over het blijvende karakter van WAO-uitkeringen.

Bron: Hypotheekshop donderdag 31 augustus 2017 08:29 |

DeHypothekenMakelaar.nl

Forse groei aantal arbeidsongeschikten

De WIA-instroom groeide in 2016 met 12 procent. Het UWV weet zelf niet precies waarom ..

Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het aantal arbeidsongeschikten steeg in zes jaar niet zo hard. De instroom in de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, groeide in 2016 met 12 procent, de grootste stijging sinds 2010, schreef uitkeringsinstantie UWV donderdag in haar rapport Wat is er aan de hand met de WIA?. Dat betekent dat er in dat jaar 40.016 arbeidsongeschikten bijkwamen.

In 2015 en 2014 daalde de instroom nog ten opzichte van het jaar ervoor (respectievelijk 2,9 procent en 0,7 procent), waardoor in 2015 nog 35.798 WIA-uitkeringen bijkwamen. Die instroom is in 2016 dus in één klap met ruim 4.000 arbeidsongeschikten gestegen.

Oud en vrouw

Het UWV kan de stijging slechts gedeeltelijk verklaren. Het ziet de instroom vooral stijgen bij twee groepen: WW’ers (22,7 procent) en werknemers (11 procent).

De groei van de instroom vanuit de WW verklaart het UWV grotendeels doordat twee jaar eerder het aantal WW’ers even hard toenam. Zowel bij de werknemers als bij de WW’ers speelt mee dat ze gemiddeld ouder zijn. De kans om arbeidsongeschikt te worden is voor 55-plussers circa tien keer zo groot als voor iemand onder de 25, schrijft het UWV.

Het UWV verklaart de stijging ook deels omdat werknemers en WW’ers vaker vrouw zijn. Vrouwen hebben op oudere leeftijd gemiddeld een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden dan mannen. “Dat is altijd al zo geweest. Waarom dat zo is weten we niet”, laat een woordvoerder weten.

Het aandeel vrouwen van de WIA-verzekerden steeg sterk. Omdat steeds meer vrouwen werken, zijn ze ook vaker arbeidsongeschikt. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat mannen en vrouwen een evengrote kans hebben om in één van de arbeidsongeschiktheidswetten (WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering). Bij de Wajong hebben jongens een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden.

WIA-aanvraag vaker toegekend

Werknemers vragen bovendien vaker een WIA-uitkering aan na twee jaar ziekte. Waarom, weet het UWV niet:

“De ziekmelding, begeleiding en re-integratie in de eerste twee ziektejaren is de verantwoordelijkheid van de werkgever en ligt daarmee buiten het gezichtsveld van UWV.”

Ook worden WIA-aanvragen vaker toegekend door het UWV, en ook daar heeft het zelf geen verklaring voor: “Er zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename”, schrijft de instantie.

WAO naar WIA

De WIA bestaat uit twee regelingen: de IVA, die een uitkering geeft bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, en de WGA, die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In beide groepen steeg het aantal uitkeringen in 2016 met ongeveer 12 procent.

Op 29 december 2005 verving de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

Bron: NRC / Menno Sedee 9 juni 2017Laatste update: 02/09/2017 10:55.17