DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Uitfaseren pensioen in eigen beheer van DGA’s woonachtig in België

Toegevoegd: vrijdag 26 januari 2018 08:00

De wetgeving rondom de uitfasering van pensioen in eigen beheer heeft heel wat aanvullende vragen en antwoorden opgeleverd. In dat kader is echter nauwelijks tot geen aandacht besteed aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA), die naar het buitenland is geëmigreerd. 

Op 21 december 2017 is een circulaire van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën van België verschenen, die duidelijkheid schept ten aanzien van het uitfaseren van pensioen in eigen beheer voor DGA’s die in België wonen.

Vanaf 1 juli 2017 is pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk. DGA’s hebben de keuze gekregen uit drie mogelijkheden:

  1. het opgebouwde pensioen afkopen;
  2. het opgebouwde pensioen volledig omzetten in een oudedagsverplichting (ODV);
  3. het opgebouwde pensioen bevriezen

De eerste twee mogelijkheden kunnen alleen tot 1 januari 2020 worden benut, waarbij voor de afkoopmogelijkheid een korting wordt verleend op de fiscale balanswaarde van 34,5% in 2017; 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Kiest de DGA voor afkoop, dan wordt de fiscale balanswaarde met toepassing van de korting belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Hoe deze uitfasering in zijn werk gaat als de DGA in België woont, wordt hierna besproken.

1 Afkoop België / Nederland
Woont de DGA in België, dan is op de uitfasering van het pensioen in eigen beheer het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van toepassing, in het bijzonder artikel 18 van dat Verdrag.

Hoofdregel is dat de heffingsbevoegdheid in beginsel aan het woonland wordt toebedeeld. Bij afkoop kan Nederland als bronstaat ook heffingsbevoegd zijn. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen:

  • nog niet ingegane pensioenen;
  • ingegane pensioenen.

Nog niet ingegane pensioenen 
Als het pensioen nog niet is ingegaan en vervolgens wordt afgekocht, wordt de heffingsbevoegdheid op grond van artikel 18, § 3 en 4 steeds aan Nederland toebedeeld, mits de afkoopsom in Nederland effectief wordt belast. De afkoopkorting die in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer wordt verleend, wordt door België niet als effectief belast beschouwd. In België wordt de korting dus alsnog in de Belgische heffing betrokken. 

Ingegane pensioenen
Voor reeds ingegane pensioenen is in artikel 18, § 1 van het Verdrag  bepaald dat de heffingsbevoegdheid in beginsel aan het woonland, België, toekomt. Artikel 18, § 2 bepaalt echter dat onder de voorwaarde dat de afkoopwaarde meer dan € 25.000 bedraagt EN de afkoop in België niet progressief wordt belast, ook in Nederland kan worden belast. Omdat België de  afkoopkorting niet als ‘niet effectief belast’ beschouwt, zal het bedrag van de korting in België in de heffing worden betrokken. 

2 Omzetting in Oudedagsverplichting
Wordt de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen omgezet in een ODV, dan moeten de uitkeringen uit de ODV ingaan bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of op zijn vroegst 5 jaar vóór het bereiken van die leeftijd. De uitkeringen worden in gelijkmatige delen uitgekeerd vanaf de ingangsdatum tot de AOW-leeftijd + 20 jaar. Gedurende zowel de uitstel- als de uitkeringsfase wordt over de stand van de ODV rente berekend.  Zie voor de wijze van oprenting van de ODV en de jaarlijkse bepaling van de uitkeringen Vraag & Antwoord 17-027 van 29 september 2017 (BRON).

Daarnaast kan de DGA de ODV ook afkopen, waarbij de eerdergenoemde kortingen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 onverkort van toepassing zijn. In dat geval zijn dezelfde verdragsrechtelijke regels als voor de afkoop van pensioen van toepassing.

3 Bevriezing
Bij bevriezing van de pensioenen in eigen beheer gebeurt er in beginsel niets. De pensioenen zullen t.z.t. periodiek worden uitgekeerd. Verdragsrechtelijk worden deze pensioenuitkeringen tzt in België belast op grond van artikel 18, § 1 van het Verdrag.

 Bron: Fintool

DePensioenMakelaar.nl

 Laatste update: 26/01/2018 11:28.11