DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gestegen, maar blijft onder indexatiegrens

DNBDe beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2018 verder gestegen tot 109,0%, een stijging van 0,6 procentpunt (zie grafiek 1). De financiële positie van vrijwel alle pensioenfondsen verbeterde gedurende het derde kwartaal door gunstige ontwikkelingen op de financiële markten.

Niettemin mogen de pensioenaanspraken van een groot deel van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers niet worden geïndexeerd, omdat het fonds waarin wordt deelgenomen een beleidsdekkingsgraad heeft die onder de indexatiegrens van 110% ligt.

31 10 18 Ontwikkeling beleidsdekkingsgraad

Noot: De beleidsdekkingsgraad is het twaalf-maands gemiddelde van de dekkingsgraden die gebaseerd zijn op financiële marktinformatie.

Ontwikkelingen financiële markten droegen bij aan verbetering financiële positie pensioenfondsen
De rentetermijnstructuur is in het derde kwartaal van 2018 over de gehele linie gestegen. Zo steeg de 10-jaars rente met bijna 12 basispunten. Rentestijgingen hebben een positief effect op de financiële positie van pensioenfondsen. Dat komt doordat de verplichtingen van pensioenfondsen rentegevoelig zijn en bij rentestijgingen sterker afnemen dan de rentegevoelige vorderingen. Dit effect wordt overigens gedempt doordat pensioenfondsen het renterisico gedeeltelijk afdekken met rentederivaten. Buitenlandse aandelenmarkten lieten in het derde kwartaal ook gunstige ontwikkelingen zien. Zo steeg de MSCI World Index met 4,8% en de Dow Jones index met 9,0%. Stijgingen van aandelenbeursindices leiden tot een positieve herwaardering van de portefeuille met aandelenbeleggingen. Pensioenfondsen hebben zo’n 31% van hun beleggingsportefeuille geïnvesteerd in beursgenoteerde aandelen. Daarbovenop leidde de appreciatie van de Amerikaanse dollar (+0,7%) eveneens tot koerswinst. De verplichtingen van pensioenfondsen daalden in het derde kwartaal met EUR 12 miljard tot EUR 1.246 miljard. De vorderingen namen toe met EUR 11 miljard tot EUR 1.374 miljard. 

Ruim 2,2 miljoen pensioengerechtigden ontvangen pensioenuitkering van pensioenfonds met beleidsdekkingsgraad onder 110%
Ruim 2,2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers ontvangen momenteel een pensioenuitkering van een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad eind september onder de 110% lag. Deze pensioenfondsen kunnen de pensioenaanspraken niet indexeren. Bij deze pensioenfondsen zijn ook 4,2 miljoen actieve deelnemers en 9,5 miljoen gewezen deelnemers aangesloten. Pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt, kunnen wél (deels) indexeren. Bij deze pensioenfondsen zijn 1,4 miljoen actieve, 3,0 miljoen gewezen en 1,1 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. 

31 10 18 Deelnemers naar beleidsdekkingsgraadcohort

 

Pensioenfondsen die eind 2019 voor het vijfde jaar op rij een beleidsdekkingsgraad hebben die onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2% ligt, zullen op dat moment een korting moeten doorvoeren op de pensioenaanspraken. Op dit moment hebben 41 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad die hieronder ligt.

Bron: DNB  /  DePensioenMakelaar.nlLaatste update: 01/11/2018 11:29.26