DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Loyalis stopt uitkering op 65jr NIET op latere AOW-leeftijd

 

Loyalis heeft ook in hoger beroep een rechtszaak gewonnen waarin een cliënt doorbetaling eiste van de aanvulling op haar WIA-uitkering tot aan haar nieuwe AOW-leeftijd.

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch: "Het enkele gegeven dat het doel van de verzekering is om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen door middel van een aanvulling op de WIA-uitkering, is niet voldoende. Uit de stellingen van [appellante] blijkt niet dat die strekking ook inhield dat indien de wettelijke AOW-leeftijd hoger zou worden dan 65 jaar, de aanvulling ook pas op die latere leeftijd zou eindigen in plaats van op het expliciet genoemde eindmoment (de maand waarin [appellante] 65 jaar wordt).

"Er is ook geen sprake van het door [appellante] gestelde algemeen spraakgebruik ten tijde van het opstellen van de oude polisvoorwaarden, waarbij het begrip '65-jarige leeftijd' de AOW-leeftijd werd genoemd.

"Uit de door [appellante] aangehaalde brochure uit 2010 blijkt ook niet dat de in het beding genoemde leeftijd van beëindiging van 65 jaar door Loyalis zou worden verhoogd, indien de AOW-leeftijd omhoog zou gaan. In de brochure wordt zelfs niet gesproken over de AOW-leeftijd en over beëindiging van de IPAP uitkering. Ook uit de aangehaalde tekst op de laatste bladzijde van de oude polisvoorwaarden blijkt niet dat die voorwaarden moeten worden uitgelegd zoals door [appellante] gesteld. Daartoe is de tekst te algemeen.

"Ook overigens stelt [appellante] geen concrete verklaringen of gedragingen van Loyalis op grond waarvan [appellante] mocht verwachten dat met 'de 65-jarige leeftijd' werd bedoeld: de op enig moment geldende hogere AOW-leeftijd.

"Zonder nadere toelichting, die [appellante] niet heeft gegeven, is verder onvoldoende duidelijk waarom de door haar gestelde verwachting zou kunnen worden afgeleid uit het enkele feit dat verzekerden niet de mogelijkheid hadden zelf een eindleeftijd te kiezen…."

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch VVP 24 JULI 2019

 VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 25/07/2019 10:32.42