DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Fiscale aftrek woonhuis-rijksmonumenten

Het besluit houdt verband met onder andere een verruiming van de doelgroep en een aanpassing met betrekking tot de mogelijke samenloop met de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 januari 2020.

Aanpassing ter verruiming van de doelgroep met certificaathouders van aandelen in een NSW-BV of NSW-NV

Met deze wijziging is mogelijk gemaakt dat ook certificaathouders van aandelen in een NSW-NV of NSW-BV – op gelijke voet als aandeelhouders – subsidie kunnen aanvragen op grond van het beleidskader. Daartoe is wel vereist dat de certificaathouder in de praktijk gelijk is te stellen aan een aandeelhouder van de NSW-NV of NSW-BV. Dit betekent dat tussen een certificaathouder en een aandeelhouder weliswaar verschil in zeggenschap kan bestaan, maar dat de certificaathouder eenzelfde belang dient te hebben bij de waardeontwikkeling van de aandelen als een aandeelhouder.

Aanpassing met betrekking tot het aanvraagvereiste van een inspectierapport

Een aanvrager wiens onderhoudsproject in 2019 of eerder is gestart krijgt daarmee de mogelijkheid om – indien hij niet over een inspectierapport beschikt – de noodzaak van de werkzaamheden op andere wijze aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door een combinatie van voor de start van de werkzaamheden gemaakte foto’s van de plaatsen waar werkzaamheden worden uitgevoerd met per foto een duidelijke omschrijving van de reden en noodzaak van de werkzaamheden en technische rapporten of een bouwkundige opname.

 

Bron: Rijksoverheid / FINTOOL 22102019 DeHypothekenMakelaar.nl

 

Lees ook…

Wijziging Sim i.v.m. verlenging - Regeling

Het is mogelijk financiële ondersteuning te krijgen voor het normale onderhoud van rijksmonumenten waarin niet wordt gewoond. Dit gaat via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).Laatste update: 22/10/2019 13:20.51