DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Ontslag hoofdelijke kan NIET worden afgedwongen, OHA en LTI

Een Consument (huiseigenaar) vordert via Kifid ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van zijn ex-partner. In het echtscheidingsconvenant was dit ontslag overeengekomen. Ondanks een aantal argumenten van Consument weigert de geldverstrekker ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner.

De argumenten die Consument o.a. aandroeg:

·         Tot op heden is Consument als éénverdiener altijd in staat gebleken te voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

·         Voor het geval de financiële draagkracht van Consument ontoereikend blijkt te zijn, heeft Consument aangeboden om contractueel vast te leggen dat hij bereid is de woning te verkopen.

·         Nu er sprake is van significante over-waarde, zou de Bank daar genoegen mee moeten nemen.

·         Daarnaast heeft Consument aangeboden om te voorzien in een borgstelling door een nog aan te wijzen persoon om de continuïteit van de hypothecaire geldlening te garanderen. Nu de ex-partner van Consument beperkte financiële draagkracht heeft, zorgt een dergelijke borgstelling zelfs voor een verminderd risico voor de Bank.

Geldverstrekker

De Bank beroept zich op een uitspraak van de Geschillencommissie (Geschillencommissie Kifid, nr. 2017-791), waarin is geoordeeld dat een bank binnen de daarvoor gestelde wet en regelgeving een zekere beleidsvrijheid heeft op grond waarvan zij om haar moverende redenen een verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan afwijzen.

Daarnaast heeft de Bank aangevoerd dat de gevolgen van het besluit dat zij heeft genomen om de ex-partner van Consument niet uit de hoofdelijkheid te ontslaan niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Oordeel Commissie

Het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid dient te worden aangemerkt als een wijziging van de bestaande geldleningsovereenkomst. Voor een dergelijke wijziging is instemming van de Bank noodzakelijk, tenzij het onthouden van die instemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Bank kan daarnaast worden gedwongen mee te werken aan het verzoek van Consument, indien sprake is van ‘onvoorziene omstandigheden van dien aard dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten’.

LTI

De Commissie is van oordeel dat de Bank voldoende gemotiveerd heeft aangevoerd dat zij belang heeft bij het handhaven van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner van Consument. Voor dat oordeel is onder meer van belang dat de Bank na een beoordeling van de inkomens-en vermogensgegevens van Consument tot de conclusie is gekomen dat Consument de financiële lasten niet zelfstandig kan dragen. Een dergelijke beoordeling valt binnen de beleidsvrijheid van de Bank. Consument heeft niet aangetoond dat zijn financiële positie inmiddels zodanig is verbeterd dat een beoordeling van de Bank van zijn financiële draagkracht tot een andere conclusie zal leiden.

Onvoorzien?

Van onvoorziene omstandigheden die voor rekening van de Bank dienen te komen is geen sprake, nu de wens van Consument om zijn ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan voortvloeit uit de echtscheiding tussen Consument en zijn ex-partner. Een dergelijke omstandigheid komt in beginsel niet voor rekening en risico van de Bank.

Beslissing

Gelet op het voorgaande is de Bank is niet gehouden de ex-partner van Consument uit de hoofdelijkheid te ontslaan.

 

Bron: Kifid VerbijsterendAdvies.nl  11052020

 Laatste update: 11/05/2020 12:09.42