DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat ú bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

            De 3 PensioenPijlers


De PensioenMakelaar licht u hier graag toe hoe het Nederlandse pensioengebouw is opgebouwd uit 3 stevige pijlers. Maar ook zal blijken dat die pijlers niet allemaal even stevig zijn, zeker als u daaraan geen onderhoud pleegt, en niet checkt of de fundamenten wel goed gelegd zijn. Ook zal blijken dat er heel wat hiaten zijn, en dat u vooral zélf in actie moet komen! Want de meeste mensen denken te gemakkelijk "dat zit wel snor met mijn pensioen".

 • Hiaten liggen voor het oprapen.
 • Voor een goed Pensioen, moet je zelf ook iets doen...
 • Professionele inventarisatie vereist
 • Hoe stevig zijn die 3 pijlers dus eigenlijk?
 • AOW en hiaten
 • Pensioen via uw werkgever
 • Privé voorzieningen

  Hiaten liggen voor het oprapen.

  Maar dat zit vaak niet "zo snor met uw pensioen" als u wel denkt. Want u zult zien dat er op verschillende manieren hiaten in uw Pensioen kunnen ontstaan, ze liggen als het ware voor het oprapen. Hiaten ontstaan namelijk door wisseling van werkgever, door buitenlandjaren, door wijzigingen van uw pensioensysteem, door te hoge franchises, doordat u 2-verdiener bent, en ga zo maar door! Pensioensystemen versoberen ook steeds meer van Eindloon naar Middelloon (ABP 2004 bijv.), of naar beschikbare premie regeling met beleggingsrisico's, en dat is natuurlijk alles behalve een verbetering voor de deelnemers. Ook is de AOW lang niet zo zeker als we dachten: de financiering staat politiek voortdurend zwaar ter discussie.

  Terug

  Voor een goed Pensioen, moet je zelf ook iets doen!

  Degene die voor zekerheid kiest, trekt zich daarom de pensioenslogan "Voor een goed Pensioen, moet je zelf ook iets doen" aan, en regelt zijn zaakjes goed en bijtijds. Want hoe eerder u ingrijpt, des te minder u netto hoeft te investeren: uw rendement op lange termijn zorgt dan voor het benodigde doelkapitaal. 

  Terug

  Professionele inventarisatie vereist

  Om te weten waar uw hiaten verborgen zitten en hoe uw Pensioen er straks uitziet, is een professionele inventarisatie vereist. De PensioenMakelaar maakt daarvoor graag agendaruimte voor u vrij, u kunt hier een afspraak maken of extra informatie opvragen.

  Terug

  Hoe stevig zijn die 3 pijlers dus eigenlijk?

  De PensioenMakelaar licht u hier graag toe hoe stevig de 3 pijlers onder het Nederlandse pensioengebouw zijn:

  1. AOW
  2. Pensioen via uw werkgever
  3. Privé voorzieningen


  AOW en hiaten, 1e pijler

  Iedereen, die rechtmatig in Nederland woont, is vanaf het 15de jaar automatisch verzekerd van AOW, ofwel de Algemene Ouderdoms Wet. Elk jaar bouwt u 2% op, zodat u op 65jr vanaf 15jr in 50 premiejaren 100% heeft opgebouwd.

  WAO-hiaat-1 door buitenlandBij degene die pas na zijn 15e in Nederland is komen wonen, of degene die enige premiejaren miste door bijvoorbeeld arbeid in het buitenland, zal 2% per gemist jaar ontbreken. Maar wellicht bouwde die in het buitenland compenserende vergelijkbare rechten op? Als dit niet het geval is, kan hierdoor een WAO-hiaat aanwezig zijn. De PensioenMakelaar kan dat voor u inventariseren, maakt u hier een afspraak.

  WAO--hiaat-2 door jongere partner. Op uw 65ste jaar wordt de AOW uitgekeerd bij in leven zijn. Tot 2015 geldt nog dat zodra de oudste partner 65 jaar wordt, toeslag kan worden gekregen voor de jongere partner. Met die toeslag is er dan toch al 100% AOW. Als uw partner werkt vindt er echter korting plaats op de toeslag. Let Op: vanaf 2015 (bent u geboren na 1950?) vervalt die toeslag! ieder die aanspraak wil maken op AOW zal dan zélf 65 jaar moeten zijn! Als u bijvoorbeeld 3 jaar jonger (of ouder) bent dan uw partner, moet u nu (2004) al denken aan een AOW-hiaat van € 24.000 ! Zie ook de pagina "jongere partner".

  De AOW is een omslagstelsel. De AOW is een omslagstelsel, wat betekent dat degenen die nu premie betalen, direct de uitkeringen van gepensioneerden betalen. AOW is dus in die zin geen verzekerd en juridisch afdwingbaar recht, maar een stelsel wat in principe op elk moment aangepast kan worden. Degene die van zekerheid houdt, regelt dus zijn eigen zaakjes.

  Babyboomers. De AOW staat onder grote druk door de aanstormende golf van mensen die na WO2 zijn geboren; de zogenoemde “babyboomers” die vanaf 2010 massale aanspraak op AOW zullen doen. Door steeds kleiner wordende gezinnen, ingezakte economieën en afname van arbeidscapaciteit, zijn er echter steeds minder mensen die daarvoor via het omslagstelsel bijdrage kunnen leveren aan AOW. Degene die van zekerheid houdt, regelt dus zijn eigen zaakjes. Bij de SVB vindt u nog meer informatie over de AOW.

  Terug

  Pensioen via uw werkgever, 2e pijler

  De meeste werknemers hebben in aanvulling op AOW een pensioenvoorziening via hun werkgever. Deze regelingen zijn zogenaamde kapitaaldekkingsstelsels, wat betekent dat hier wel écht gespaard wordt voor toekomstige pensioenuitkeringen. Voor diverse branches zijn er inmiddels verplichte pensioenregelingen (de zogenaamde Bedrijfstak Pensioen Fondsen ofwel BPF). De werkgever die in zo’n branche actief wordt, zal zichzelf en alle werknemers verplicht moeten aanmelden voor deelname. Als hij dat per ongeluk vergeet, vindt het fonds hém wel een keer, en zal het verleden afgefinancierd moeten worden! Dat heeft wel eens rechtzaken opgeleverd. Heel grote werkgevers hebben vaak een eigen pensioenorgaan (bijvoorbeeld Philips/Akzo). Die Ondernemings Pensioen Fondsen hebben in goede beursjaren premievrij kunnen geven, of soms zelfs fikse terugstortingen uit de pensioenkas naar de werkgever kunnen doen. Weer andere werkgevers hebben hun regelingen extern verzekerd bij een commerciële verzekeraar. Een werkgever kan daarnaast voor zijn werknemers nog (collectieve) aanvullende pensioenvoorzieningen treffen: bijvoorbeeld een bijspaarregeling, Algemene Nabestaanden Wet-hiaat of WAO-hiaat. In de Wet op de Loonbelasting staat uitvoerig beschreven hoe Pensioen er uit mag zien, daarnaast zijn er diverse overgangsrechten voor aanspraken die in het verleden zijn opgebouwd. Er is een grote variëteit aan systemen, zoals: levensjaren- eindloon- (soms gematigd) middelloon, en beschikbare premie systeem.

  Terug

  Privé voorzieningen, 3e pijler

  De derde pijler betreft een fiscale voorziening: de welbekende lijfrente. Lijfrente is een van het leven afhankelijke periodieke, tijdelijke of soms levenslange uitkering die voortvloeit uit een op eigen initiatief getroffen voorziening onder fiscale titel en die niet uitsluitend voortvloeit uit dienstbetrekking, want dat heet pensioen. Kenmerkend is dat de premie (of koopsom) voor lijfrente aftrekbaar is van het belastbare inkomen, en dat de uitkeringen te zijner tijd belastbaar zijn. Ook kenmerkend is dat de uitkering niet perse levenslang hoeft te zijn, waar pensioen dat veelal wel is. In beginsel is de belastingplichtige zelf ook de genieter van de uitkering, maar een nabestaande kan dat ook zijn. In de wet zijn de toegestane lijfrentevormen nadrukkelijk beschreven. Vanaf 2006 is het niet meer toegestaan om nieuw afgesloten lijfrentes (met een bescheiden overgangsrecht voor bestaande lijfrentes) puur voor eerder met pensioen gaan te mogen gebruiken, dat zult u dus op andere wijze moeten regelen, raadpleeg De PensioenMakelaar voor goed persoonlijk maatwerkadvies!

  Terug

  VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

  Postbus 646 5201AP Den Bosch
  Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
  T: 073 - 59 44 112
  F: 073 - 59 44 113
  M: 0615 - 32 11 32
  E : info@DePensioenMakelaar.nl

  Postbus 914  5700 AX Helmond   
  Taxusrode 7 5709 HW Helmond
  T: 0492 - 556 22 6 
  F: 0492 - 556 22 7
  M: 0615 - 32 11 32
  E : info@DePensioenMakelaar.nl

  KvK: 17152768
  SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
  SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
  AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
  AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
  Klachteninstituut KIFID aangesloten
  Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
  Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
  RaboBank: 1496.80.759
  ABN-Bank : 4639.82.363

 • Laatste update: 25/09/2009 18:12.59