DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat ú bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen
            De Eindloonregeling
 
Voordat De PensioenMakelaar.nl hier de chique “eindloonregeling” toelicht, is het goed om eerst een paar begrippen even helder op rij te zetten voor u. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken, De PensioenMakelaar.nl is 24 uur per dag bereikbaar voor zijn toprelaties.

Pensioengevend salaris
Niet alle beloningscomponenten zullen tot uw pensioengevende salaris gerekend worden, ten 1e vanwege de hogere kosten, die daarmee gemoeid zijn ten 2e vanwege wettelijke beperkingen. Zo mag de fiscale bijtelling van een auto wettelijk niet meer tot de pensioengrondslag gerekend worden. En zo telt soms de 13e maand wel mee, of een deel van uw provisie, etcetera. Om te weten wat in úw regeling wel en niet tot de grondslag gerekend mag worden, zal De PensioenMakelaar.nl  uw pensioenreglement erop naslaan.
 
terug

Franchise
Iedere ingezetene van Nederland kan (zolang het nog mag duren?) vanaf 65 jaar een basisinkomen van de overheid verwachten: de AOW. Als u vanaf 15 jaar onafgebroken Nederlands ingezetene bent, heeft u 100% opgebouwd. Wettelijke regelgeving dwingt dat hiermee bij de pensioenopbouw via uw werkgever al rekening wordt gehouden d.m.v. de zogenaamde (AOW) Franchise. U zou anders een bovenmatig pensioen kunnen opbouwen, en dat is zeker niet de bedoeling van de (fiscale) wetgever! De franchise is dus een drempelbedrag dat wordt afgetrokken van uw pensioengevend salaris, pas daarboven begint u pensioen op te bouwen. Voor tweeverdieners geldt dat zij veelal 2 keer met de hoge gehuwdenfranchise geconfronteerd worden, zij bouwen dus over een aanzienlijk inkomen nog geen pensioenrechten op! Er is een grote variëteit aan franchisebedragen, en ook een wettelijk verplicht minimumbedrag waarmee op een of andere wijze rekening moet worden gehouden in de pensioenregeling. Hoe hoger de franchise, hoe hoger de drempel: u bouwt dus pas echt pensioen op bij een hoger inkomen.
 
terug

Pensioengrondslag
Omdat bij de pensioenopbouw dus rekening moet worden gehouden met de reeds aanwezige opbouw van toekomstige AOW, wordt de hierboven besproken franchise in aftrek gebracht op uw eerstbesproken pensioengevend salaris. De uitkomst van die aftreksom heet de pensioengrondslag, ofwel de PG. Vervolgens bouwt u elk jaar meestal een bepaald percentage over die grondslag op, het percentage vindt u in uw pensioenreglement.
 
terug

Eindloonregeling ook wel final pay regeling
Een eindloonregeling wordt ook wel final pay regeling genoemd. In dit systeem wordt per dienstjaar vanaf de datum van indiensttreding (of vanaf de latere startdatum van de regeling) een vast percentage aan pensioen opgebouwd van de pensioengrondslag. Dat is uw pensioengevende salaris minus de in de regeling gehanteerde franchise. Elke salarisverbetering levert bij een gelijkblijvende franchise een pensioenverbetering op. Meestal stijgt de franchise jaarlijks, dat mitigeert de pensioenverbetering. Over elke toekomstige verhoging van de pensioengrondslag worden vervolgens pensioenaanspraken toegekend over alle achterliggende dienstjaren vanaf de datum van indiensttreding, respectievelijk vanaf de startdatum van de regeling (backservice) en voor alle toekomstige dienstjaren (comingservice). De hoogte van het bereikbare ouderdomspensioen hangt dus af van het salaris dat de deelnemer geniet op de pensioendatum. Wanneer er 40 dienstjaren zijn en er 1,75% per dienstjaar wordt opgebouwd, is het normpensioen dus gerealiseerd met 40*1,75%=70% van het laatstverdiende salaris.  Ingeval van demotie (het accepteren van een lager gekwalificeerde functie ten koste van salaris) , waarbij het salaris in de laatste dienstjaren lager ligt, kan onder omstandigheden toch worden uitgegaan van het vroegere hogere salaris.
Indien de pensioengrondslag bij een middelloonregeling en bij een eindloonregeling tot aan de pensioendatum gelijk zou blijven, is er geen verschil in pensioenuitkomsten tussen beide systemen. Maar in de praktijk zijn de verschillen natuurlijk enorm!

terug

Gematigde eindloonregeling
Om te voorkomen dat pensioenverhogingen op latere leeftijd tot te grote kostenstijgingen leiden, worden in eindloonregelingen regelmatig kostenbeperkende bepalingen ingebouwd. In de regeling wordt dan bijvoorbeeld opgenomen dat pensioengrondslagverhogingen na een bepaalde leeftijd (55 of 60 jaar) alleen nog voor de toekomstige dienstjaren in aanmerking komen. De regeling wordt na deze leeftijd dan weer een middelloonregeling. Ook kan worden bepaald dat carričrestijgingen na 55 of 60 jaar niet meer voor pensioenverhoging meetellen, maar alleen nog de gebruikelijke loonrondes. Carričrestijgingen kunnen eveneens zijn gemaximeerd conform de nieuwe pensioenwetgeving. Omdat er elementen van (leeftijds)discriminatie te herkennen zijn, zou het kunnen zijn dat dit soort voorwaarden zullen moeten verdwijnen?!
 
terug

Eindloonregeling met indexatie
Indien het pensioen na een bepaalde leeftijd niet meer wordt aangepast aan salarisstijgingen, zal door inflatie de koopkracht van het pensioen afnemen. Door indexatie van de ingegane en premievrije pensioenen kan dit (gedeeltelijk) worden voorkomen. Onder de nieuwe regelgeving van PVK (toezichthouder de Pensioen en Verzekerings Kamer), zullen fondsen echter zware reserveringen moeten plegen voor min of meer toegezegde indexaties. Te verwachten is dus dat pensioenregelingen hierop aangepast en geredigeerd zullen worden!

terug

Voordelen van een eindloonregeling
Bij toepassing van een volwaardige eindloonregeling vindt er ook bij loonstijgingen een optimale pensioenopbouw plaats, omdat het pensioen uiteindelijk is gebaseerd op het laatstverdiende loon. Vanaf een wijziging in de loonbelasting ten aanzien van pensioenregelingen (per 1 juni 1999) geldt dat bij carričredemotie maximaal tien jaar voor pensionering de pensioenaanspraken niet hoeven te worden verlaagd! Deze regeling is eveneens onder voorwaarden van toepassing voor parttime-werknemers. Door deze maatregel zal het voor werknemers gemakkelijker zijn tijdens de werkzame periode een stapje terug te doen, zonder het pensioen geweld aan te doen.

terug

 
Nadelen van een eindloonregeling
Nadelen zijn er met name voor de werkgever en wel in de kostensfeer.
      - Indien het loon wordt verlaagd of de op het loon in mindering gebrachte franchise wordt verhoogd, wordt het pensioen aangepast aan de verlaagde pensioengrondslag; de pensioenlasten worden dan eveneens (progressief) lager. Vaak wordt een pensioengrondslagverlaging alleen doorberekend over de toekomstige dienstjaren en blijven de reeds opgebouwde pensioenaanspraken gegarandeerd.
      - Elke salarisverbetering levert een pittige kostenpost op voor de werkgever: de achterliggende pensioenjaren moeten op het nivo van de nieuwe aanspraak worden gebracht.
      - Bij pensioengrondslagverhogingen op latere leeftijd kunnen de pensioenlasten daardoor onbeheersbaar worden.
      - Bij uitdiensttreding van een deelnemer dienen tijdsevenredige pensioenaanspraken te worden afgefinancierd; dat zijn de totale pensioenaanspraken op basis van het laatstverdiende salaris, verminderd met de pensioenaanspraken die betrekking hebben op de periode vanaf de ontslagdatum tot aan de pensioendatum.
 
terug

Voorbeeld eindloonregeling
Werknemer A krijgt een pensioentoezegging op basis van een eindloonregeling.
De pensioenopbouw bedraagt 2% per dienstjaar vanaf de 30-jarige leeftijd.
Over elke salarisstijging wordt 2% pensioen toegekend vanaf de datum van indiensttreding tot de pensioendatum.
Het jaarsalaris bedraagt € 33 000.
Op het jaarsalaris wordt een franchise ingevolge de AOW in mindering gebracht.
De franchise bedraagt 10/7 x de AOW (€ 8.000) uit te keren aan een gehuwde met een partner.
Met vakantietoeslag en structurele verhoging is bij de vaststelling van de franchise rekening gehouden.
De pensioengrondslag (=PG) bedraagt derhalve:         jaarsalaris € 35 000 -/- franchise € 11 429 = € 23 571.
Per jaar wordt 2% van de PG opgebouwd € 471,42
Bij ongewijzigd salaris en ongewijzigde franchise is er na 35 € 16.499,70 opgebouwd ofwel 70%. Daar komt de dan geldende AOW bij en eventueel aanvullend inkomen uit lijfrente en/of andere voorzieningen.
 
terug

Levensjarenregeling
De levensjarenregeling is inmiddels een beetje vreemde eend in de bijt geworden, omdat deze als duurste pensioensysteem in onmin is geraakt. Het is een eindloonregeling waarbij de pensioengrondslagverhogingen niet alleen meetellen over de werkelijk bij een werkgever doorgebrachte dienstjaren, maar meetellen over de maximale volledige diensttijd vanaf de 25-jarige leeftijd van de werknemer tot aan diens pensioendatum. Ongeacht of die werknemer dus feitelijk bij die werkgever in dienst is geweest gedurende alle meetellende pensioenjaren, wat wilt u nog meer ?! Door toepassing van een levensjarenregeling werd een belangrijke bijdrage geleverd in de oplossing van het pensioentekort. Door de onbetaalbaarheid van het levensjarensysteem hebben diverse pensioenfondsen en bedrijven de regeling in het verleden al omgezet in eindloonregelingen, soms met fictieve dienstjaren. In de huidige pensioenwetgeving is het niet meer toegestaan dat voor nieuw af te sluiten pensioenregelingen het levensjarenbeginsel wordt toegepast. Daar waar het levensjarenbeginsel nog wordt toegepast kan de regeling worden voorgelegd aan de minister. Indien in een levensjarenregeling de pensioengrondslag tot aan de pensioendatum niet stijgt, is de pensioenuitkomst gelijk aan die van een middelloon- en eindloonregeling.

terug


VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363Laatste update: 25/09/2009 18:12.59