DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

    Gouden Handdruk

Op deze pagina zal De PensioenMakelaar.nl proberen de belangrijkste aspecten rondom de Gouden Handdruk toe te lichten. Wat is de Gouden Handdruk eigenlijk en wat kunt u ermee doen.  Via onze bijna dagelijks bijgewerkte rubriek "het laatste nieuws" leest u actualiteiten, voor de allerlaatste stand van zaken belt u ons voor een persoonlijk advies. Voor Gouden Handdruk is er bijvoorbeeld een nieuwe sterk versoberde kantonrechtersafspraak van 2009.....

Vanaf 2005 en de ontmanteling van regelingen voor vervroegd pensioen, is er ook voor de Gouden Handdruk nogal wat gewijzigd. Laat u dus écht goed voorlichten en doe de RVU-toets! Vanaf juni 2007 start het kabinet de aanval op de 'kantonrechtersformule' omdat men die veel te duur vindt en men het ontslagrecht wil versoepelen.....niets is dus zeker. Wel is zeker dat het goed geregelde (...)  stamrecht geen korting op de uitkering oplevert....

De zogenaamde Gouden Handdruk is de compensatie van het eventuele verlies van inkomen en/of pensioenopbouw ontstaan door een tussentijds gedwongen ontslag. De werkgever kan dan een vergoeding aanbieden, maar vaak moet de kantonrechter het oordeel vellen wanneer arbeidsrelaties verstoord zijn. Bij saneringen van collectieve aard zijn er vaak goed geregelde sociale afvloeiïngsregelingen in overleg met de vakbond

Er zijn overigens geen echt dwingende wettelijke regels voor het vaststellen van de hoogte van de Gouden Handdruk. Zeker niet voor iedereen dekt de naam trouwens de lading: waar het aan de top van het bedrijfsleven soms om nota bene van tevoren beklonken astronomische bedragen lijkt te gaan, blijft het voor de gemiddelde werknemer steken bij een zeer mager modaal jaarinkomen, ofwel een Blikken Handdruk?! Wat u met een Gouden Handdruk zoal kunt doen, blijkt een heel wat uitgebreider keuze dan men veelal denkt, leest u dus mee. Wellicht kunt u zich alvast oriënteren met de volgende items:
 

Twee meest gangbare rekenmethodieken zijn:

Gouden Handdruk, wat moet ik daar nou mee?

Kantonrechters- of ABC-formule:
Om meer landelijke uniformiteit te bereiken hanteren de Kantonrechters vanaf januari 1997 de Kantonrechtersformule voor het vaststellen van de schadeloosstelling. Deze formule wordt nu ook wel als “ABC-formule” veelvuldig door het bedrijfsleven toegepast.

De ABC-formule werkt als volgt:
S = a x b x c
S = hoogte schadeloosstelling
a = aantal gewogen dienstjaren*factor
dienstjaren tot 40 jaar= factor 1
dienstjaren 40-50 jaar= factor 1.5
dienstjaren vanaf 50 jaar= factor 2
b = beloning, bruto vast salaris, emolumenten tellen niet mee!
c = correctiefactor, waarmee de uitkomst van (a x b) kan worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever of werknemer.

Let op: uw Pensioenschade valt geheel buiten deze formule
Opvallend is dat pensioenschade geheel buiten deze formule valt! En dat kan een niet geringe schade zijn! Gelijktijdig met het einde van uw dienstverband zal namelijk uw pensioenopbouw beëindigd Zonder nieuw dienstverband zult u dus de noodzakelijke opbouwjaren gaan missen. En wellicht moet u onder de actuele omstandigheden van de arbeidsmarkt genoegen nemen met lager salaris, om niet langs de kant te blijven staan. Ook die min of meer vrijwillige keuze zal een fikse schade opleveren! Onder strikte voorwaarden kan een tijdelijke financiering door FVP (Stichting Financiering Voortzetting Pensioen) uw pensioenschade beperken, let op dat u daarvoor wordt aangemeld. Als u wilt weten hoe een en ander voor u uitpakt, kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken

Terug

Suppletiemethode:
Deze ook vaak door het bedrijfsleven toegepaste formule gaat er vanuit dat de (ex)werknemer een norminkomen krijgt gedurende de werkloosheidsperiode. De hoogte van het norminkomen is bijvoorbeeld 70% van het laatst verdiende loon. Als het norminkomen inclusief WW is berekend, is de schadeloosstelling het verschil tussen het norminkomen en de WW. De huidige waarde van die toekomstige uitkeringen, rekening houdend met een marktconforme rente, is de te verrekenen “Contante Waarde”.

Terug

Blikken Handdruk?!
Gewone werknemers die gedwongen ontslagen worden, moeten het, in tegenstelling tot de falende top van het bedrijfsleven, doen met een 'blikken' handdruk van gemiddeld € 26.000.
Zo kopt het Algemeen Dagblad van 7 april 2003 in. Daarvan gaat vaak ook nog eens bijna de helft direct naar de fiscus. Veel mensen komen als gevolg hiervan in financiële problemen, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen van de landelijke Ontslaglijn na onderzoek van 1000 ontslagzaken in 2002. 'Gaat het om een collectief ontslag met een daaraan verbonden sociaal plan, dan is de financiële compensatie in nagenoeg alle gevallen nog veel lager dan € 26.000.' De vakcentrale FNV erkent dat sociale plannen voor ontslagen werknemers financieel slechter uitpakken. Van Gelderen: 'De indruk bestaat dat iedereen die ontslagen wordt een gouden handdruk krijgt, maar dat valt erg tegen. Gemiddeld ontvangen mensen 50 tot 100% minder dan dat ze via de "kantonrechtersformule" (aantal dienstjaren maal factor maal het bruto maandsalaris) zouden hebben gekregen. En ik kom regelmatig gevallen tegen van mensen die maar 10% ontvingen van wat een normale ontslagvergoeding zou moeten zijn!' Het is zelfs nóg erger, aldus Van Gelderen. 'Iedereen die ontslagen wordt met handdruk moet soms 1 tot 3 maanden wachten voordat hij of zij WW krijgt. Voor een aantal mensen is het dan dus nauwelijks de moeite waard om een handdruk te krijgen: een sigaar uit eigen doos. Het nieuwe kabinet van CDA en PvdA heeft nu een plannen om helemaal geen WW meer uit te keren als er een vergoeding voor ontslag is.'
Volgens hem lijdt dit tot schrijnende situaties. 'Voor heel veel mensen is dit een financieel drama, zeker als je bedenkt dat de arbeidsmarkt in 10 jaar niet zo slecht is geweest. Hun lasten, zoals de hypotheek, zijn gebaseerd op hun 'oude' inkomen, dat valt in één klap weg. De telefoon staat bij ons roodgloeiend. En het zou dit jaar nog wel eens dramatischer kunnen zijn.' De rechter volgt meestal het sociaal plan. Van Gelderen: 'Slechts in uitzonderlijke situaties breekt hij in. De rechter neemt te makkelijk aan dat het sociaal plan doortimmerd is. Maar ik noem het vaak een asociaal plan.' Bron: Algemeen Dagblad, 7 april 2003.

Terug

Aanpassingen vanaf 2005
De overheid bijt zich stuk op het probleem van de vergrijzing: steeds meer gepensioneerden voor wie de AOW opgebracht moet worden door steeds minder werkenden. Een van de oplossingen ziet men in het steviger bij de arbeidsmarkt betrekken van actieve ouderen. Het eerder met pensioen gaan past daar niet bij. Om die reden is ook op enig moment de Gouden Handdruk in deze discussie betrokken en wenst de overheid dat die Gouden Handdruk geen verkapte regeling voor vervroegd uittreden (RVU) is, op straffe van een zware extra heffing bij de afstortende werkgever of bij de uitvoerder. Uw bestaande polis van Gouden Handdruk kan echter nog onder oude respecterende wetgeving vallen. De uitgangspunten van elke nieuwe casus bepalen of een nieuwe Gouden Handdruk al dan niet een RVU is, en daarmee al dan niet belast is met de extra RVU-heffing. Als u wilt weten hoe een en ander voor u uitpakt, kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken. Let op: de informatie hieronder kan dus voor u anders uitpakken!


Gouden Handdruk, wat moet ik daar nou mee?
Voor de besteding van uw Gouden Handdruk heeft u onderstaande mogelijkheden. Als u wilt weten welke keuze voor u het beste is, kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken.

1. Directe uitbetaling tegen maximaal. 52% direct afrekenen en/of
2. Daarna consumeren en/of in Box 3 beleggen
3. Direct ingaande uitkering uit stamrecht (aanvulling WW)
4. Uitgestelde uitkering uit stamrecht (aanvulling of eerder pensioen)
5. Combinaties van 3 en 4: direct verzekerd inkomen en uitsteldeel
6. Combinaties van 1/2/3/4: gedeelte als stamrecht veilig verzekerd
7. Oprichting stamrecht B.V. (hoge uitkering en eigen bedrijf starten)

Let op: kinderen tot 30 jaar!
De gouden Handdruk mag wettelijk slechts toekomen aan een kleine groep begunstigden. Dat zijn de ex-werknemer, en na overlijden zijn partner of kinderen mits die laatsten op dat moment <30 jaar oud zijn, en tot slot desnoods de ex-werkgever, maar dat komt natuurlijk niet zoveel voor. Het kan na overlijden dus gebeuren dat de verzekeraar die het beste aanbod deed en waar uw keuze op viel, op enig moment geen uitkering mag doen. Daarom kunt u deze ongewenste kapitaalsvernietiging verzekeren met een zogenaamde contraverzekering. Als u wilt weten hoe een en ander voor u uitpakt, kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken

Contraverzekering, wat is dat nu weer?
Als u besluit om de fiscus niet direct een groot deel van uw ontslagvergoeding op een presenteerblaadje aan te bieden, kunt u kiezen voor een direct ingaande of een uitgestelde inkomensvoorziening, of een combinatie daarvan. De gouden Handdruk mag wettelijk slechts toekomen aan de ex-werknemer, na overlijden aan zijn partner of kinderen mits die op dat moment <30 jaar oud zijn. Het kan na overlijden dus gebeuren dat de verzekeraar waar uw keuze op viel, geen uitkering magdoen. . Daarom kunt u deze ongewenste kapitaalsvernietiging verzekeren met een zogenaamde contraverzekering. Hierbij maakt u de kinderen gezamenlijk betalende verzekeringnemers, zodat er bij uw onverhoopt voortijdig overlijden, geen vermogen is onttrokken aan de nalatenschap. Dat is zelfs niet het geval als u de koopsom voor de contraverzekering schonk aan uw kind(eren) of andere dierbaren. En in dat geval is de uitkering voor de Wet op Successie geheel belastingvrij en zonder overige fiscale regels. Daarom wordt vaak tegen een kleine koopsom maar de helft van de stamrechtstorting verzekerd: er is na overlijden immers geen enkele heffing verschuldigd, het geld valt netto en zonder regels aan de begunstigde(n) toe. Als u wilt weten hoe een en ander voor u uitpakt, kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken.

Directe uitbetaling:
Als u besluit (een deel van) uw Gouden Handdruk uit te laten keren, kiest u ervoor om de fiscus direct een groot deel van uw ontslagvergoeding op een presenteerblaadje aan te bieden aan de fiscus. De werkgever houdt namelijk verplicht de noodzakelijke heffingen in, en betaalt u vervolgens netto uit ! Directe uitbetaling valt onder progressieve(!) belastingheffing van meestal > 40%, maar maximaal 52%! Uw totale belastbare inkomen in het jaar van uitbetaling bepaalt de hoogte van de uiteindelijke belastbaarheid: de optelsom bepaalt. Na afrekenen kan dus minder dan de helft resteren maar dan volgt mogelijk al snel de volgende heffing: de Box 3 heffing. Maar wellicht is de keuze voor direct afrekenen voor u een onvermijdelijke optie als u noodzakelijk en direct over contant geld moet beschikken. In dat geval kunt u daarom ook besluiten slechts een deel van uw Gouden Handdruk direct af te rekenen en een deel veilig af te storten in een verzekerde inkomensvoorziening onder de naam “stamrecht”. Hier kunt u meer informatie opvragen of een afspraak met De PensioenMakelaar.nl maken.

Terug

Daarna consumeren en/of in Box 3 beleggen:
Omdat na uitbetalen uw vermogen in Box 3 is toegenomen, betaalt u boven de Box-3 vrijstelling 30% over 4% fictief rendement (30% van 4% = 1,2%) zogenaamde Vermogens-Rendements-Heffing. Zelfs internetsparen houdt na deze 1,2% Box-3-heffing amper de inflatie bij: bij 2% inflatie zult u minstens 3,2% rente moeten maken om even rijk te blijven. U maakt dan nog geen echt rendement! U wordt dus min of meer gedwongen om met enig risico te gaan beleggen, als u nà belasting op zijn minst de inflatie wilt bijhouden. Bovendien ligt het risico van “geruisloze consumptie” of niet rendabel of te risicovol belegd vermogen hier op de loer. Dit alles in tegenstelling tot de keuze voor het stamrecht. Daar vindt namelijk juist bij afstorten helemaal geen fiscale inhouding plaats en uw ontslagvergoeding gaat ongeschonden naar uw veilig verzekerde stamrechtverzekering. Maar wellicht is de keuze voor direct afrekenen voor u een onvermijdelijke optie als u noodzakelijk en direct over contant geld moet beschikken. In dat geval kunt u daarom ook besluiten slechts een deel van uw Gouden Handdruk direct af te rekenen en een deel veilig af te storten in een verzekerde inkomensvoorziening onder de naam “stamrecht”. Hier kunt u meer informatie opvragen of een afspraak met De PensioenMakelaar.nl maken.

Terug

Direct ingaande uitkering uit stamrecht (aanvulling WW)
Als u besluit om de fiscus niet direct een groot deel van uw ontslagvergoeding op een presenteerblaadje aan te bieden, kunt u kiezen voor een direct ingaande of een uitgestelde inkomensvoorziening. Uw uitkeringen moeten in ieder geval ingaan in het jaar dat u 65 wordt. Kiest u voor het 1e dan zijn de uitkeringen telkens belastbaar, en niet uw gehele kapitaal ineens! Bovendien is op uitkeringen die vanaf uw 65e leeftijd belast worden, meestal een veel lager belastingtarief van toepassing. De eerste schijven zijn dan bijna slechts 50% (!) ten opzichte van belastingtarief vóór 65 jaar! Tel uit uw winst! U kiest voor een hogere uitkering die alleen van uw eigen leven afhankelijk is, of u kiest voor een wat lagere die na uw overlijden uit blijft keren aan uw partner. U kunt kiezen voor 100% overgang, of u kiest voor een wat hogere uitkering die na uw overlijden bijvoorbeeld maar 70% blijft uitkeren. Als u beiden zou overlijden tijdens de rit, keert verzekeraar niets meer uit. Daarom kunt deze ongewenste kapitaalsvernietiging verzekeren met een zogenaamde contradekking. Verder kunt u kiezen voor 100% garantie of voor een belegging. Meestal wordt gekozen voor 100% gegarandeerd inkomen, ter aanvulling van het 1e gat wat ontstaat zodra uw mogelijke WW-uitkering na ontslag ingaat. Maar u kunt ook kiezen voor inkomen wat gerelateerd is aan een beleggingsrendement. Als het om een forse handdruk gaat en uw overige voorzieningen zijn goed geregeld, zou die optie wellicht aardig zijn om zo een beter rendement te kunnen maken. De verzekeraar die u garantie afgeeft zal daarvoor immers een risicopremie rekenen. Anderzijds krijgt deze institutionele belegger uw kapitaal voor langere termijn ter beschikking, en zal hij daarvoor een interessante vergoeding willen geven. Die is doorgaans spannender dan wat u op uw bankrekening vergoed krijgt… Moeilijke keuzes waar De PensioenMakelaar.nl u graag bij adviseert, vraagt u dus hier extra  informatie op of maakt u liever meteen een afspraak

Terug

Uitgestelde uitkering uit stamrecht (aanvulling of eerder pensioen)
Als u besluit om de fiscus niet direct een groot deel van uw ontslagvergoeding op een presenteerblaadje aan te bieden, kunt u ook kiezen voor een uitgestelde inkomensvoorziening. Tijdens de uitstelperiode is uw kapitaal én de aangroei daarvan geheel belastingvrij. Pas zodra de uitkeringen ingaan, is sprake van belastbaarheid. Uw uitkeringen koopt u pas later (maar uiterlijk in het jaar dat u 65 wordt) aan, uit het op dat moment aanwezige stamrechtkapitaal. U kunt kiezen voor 100% gegarandeerd doelkapitaal, al dan niet aangevuld met extra rendement uit bedrijfswinst of obligatierendement. Maar u kunt ook kiezen voor een doelkapitaal wat gerelateerd is aan een beleggingsrendement. Als uw pensioendatum nog verder weg ligt (bijvoorbeeld >7 jaar) en uw overige voorzieningen zijn redelijk goed geregeld, zou die optie wellicht aardig zijn om zo een beter rendement te kunnen maken. De verzekeraar die u 100% garantie afgeeft zal daarvoor immers een risicopremie rekenen. Anderzijds krijgt deze institutionele belegger uw kapitaal voor langere termijn ter beschikking, en zal hij daarvoor een interessante vergoeding willen geven. Die is doorgaans spannender dan wat u op uw bankrekening vergoed krijgt…Na uw voortijdig overlijden kan het kapitaal toevallen aan uw partner of aan uw kinderen die op dat moment <30 jaar oud zijn. U kunt kiezen voor een hoger doelkapitaal als u genoegen neemt met de gestorte koopsom als verzekerd overlijdensrisico, maar u kunt ook kiezen voor een beter NabestaandenPensioen door te verzekeren dat het doelkapitaal uitgekeerd wordt als u bijvoorbeeld morgen al onverwacht zou overlijden door een ongeval. Moeilijke keuzes waar De PensioenMakelaar.nl u graag bij adviseert, vraagt u dus hier extra  informatie op of maakt u liever meteen een afspraak.

Combinaties van direct verzekerd inkomen en een uitsteldeel
In plaats van de fiscus niet direct een groot deel van uw ontslagvergoeding op een presenteerblaadje aan te bieden, kunt u ervoor kiezen een deel direct in te laten gaan en een deel uit te stellen. Deel 1 is bijvoorbeeld 100% gegarandeerd, terwijl deel 2 speculeert op een beter rendement uit belegging omdat de pensioendatum nog wat verder (>7 jaar) weg ligt. Tijdens de uitstelperiode is uw kapitaal én de aangroei geheel belastingvrij. De uitkeringen die zijn ingegaan, zijn wel belastbaar. Uw uitgestelde uitkeringen koopt u pas later (maar uiterlijk in het jaar dat u 65 wordt) aan, uit het op dat moment aanwezige stamrechtkapitaal. U kunt kiezen voor 100% gegarandeerd doelkapitaal, al dan niet aangevuld met extra rendement uit bedrijfswinst of obligatierendement. Maar u kunt ook kiezen voor een doelkapitaal wat gerelateerd is aan een beleggingsrendement. Als uw pensioendatum nog verder weg ligt (bijvoorbeeld >7 jaar) en uw overige voorzieningen zijn redelijk goed geregeld, zou die optie wellicht aardig zijn om zo een beter rendement te kunnen maken. De verzekeraar die u 100% garantie afgeeft zal daarvoor immers een risicopremie rekenen. Anderzijds krijgt deze institutionele belegger uw kapitaal voor langere termijn ter beschikking, en zal hij daarvoor een interessante vergoeding willen geven. Die is doorgaans spannender dan wat u op uw bankrekening vergoed krijgt…Uw direct ingaande uitkering verzekert u op 1 of 2 levens, met 100% of lager percentage overgang. Desgewenst kunt u ongewenste kapitaalsvernietiging verzekeren met een zogenaamde contradekking. Na uw voortijdig overlijden kan het uitgestelde stamrechtkapitaal toevallen aan uw partner of aan uw kinderen die op dat moment <30 jaar oud zijn. U kunt kiezen voor een hoger doelkapitaal als u genoegen neemt met de gestorte koopsom als verzekerd overlijdensrisico, maar u kunt ook kiezen voor een beter NabestaandenPensioen door te verzekeren dat het doelkapitaal uitgekeerd wordt als u bijvoorbeeld morgen al onverwacht zou overlijden door een ongeval. Voor keuze 2 is natuurlijk een risicopremie benodigd. Moeilijke keuzes waar De PensioenMakelaar.nl u graag bij adviseert, vraagt u dus hier extra  informatie op of maakt u liever meteen een afspraak.

Terug

Stamrecht als flexibele inkomensvoorziening:
Een stamrechtverzekering, ook wel Gouden Handdruk verzekering , heeft als voordeel dat de schadeloosstelling zonder inhouding van belasting direct vanuit de werkgever kan worden overgemaakt, naar verzekeraar. Directe fiscale -Max52%-heffing blijft dan achterwege. De uitkering kan direct ingaan bijvoorbeeld als aanvulling op uw werkloosheidsuitkeringen, maar mag ook uitgesteld worden naar de toekomst. Uiterlijke ingangsdatum is het jaar waarin u 65 wordt. Zo kan belastingheffing naar de toekomst worden verschoven en optimaal geprofiteerd worden van forse tariefsverschillen. Voor senioren is het laagste tarief namelijk maar zo'n 15%, terwijl u tot 65jr minstens zo'n 33% betaalt. Met een slimme aanpak heeft u dus uw belastingheffing in uw eigen voordeel uitgesmeerd over lagere belastingschijven. Het kapitaal kan optimaal worden belegd, rekening houdend met uw beleggingshorizon. De uitkeringen mogen wat variëren in hoogte, en mogen na ingaan daarna weer opgeschort worden, als u sneller dan verwacht weer een leuke nieuwe job vindt. Overlijden kan worden meeverzekerd, zodat uw nabestaanden over een al dan niet levenslang inkomen blijven beschikken, of desgewenst over een uitkering ineens. De uiteindelijke (lijfrente)uitkeringen worden in de toekomst volgens het normale belastingtarief belast. De verzekeraar is wettelijk verplicht loonheffing in te houden. Als u wilt weten hoe een en ander voor u uitpakt, vraagt u dus hier extra  informatie op of maakt u liever meteen een afspraak.

Terug


Stamrecht-BV:
Een stamrecht-BV is bedoeld voor het in eigen beheer beleggen van uw Gouden Handdruk. Dit kan een goede optie zijn als de Gouden Handdruk relatief hoog is, en u plannen heeft om hiermee uw eigen bedrijf te starten. Als u alleen maar verzekeraars wilt omzeilen, dan is deze keuze wellicht toch niet de beste? Wilt weten of deze keuze voor u interessant kan zijn, dan kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken. Let op: sinds 2004 levert het onjuist behandelen van een Gouden handdruk ook een pittige 'revisieboete' op. Onder onjuist behandelen kan ook 'het afzien' of de al dan niet fictieve afkoop vallen. Een directeur van een stamrecht-BV met een (te) zware (privé)lening bij die BV werd zo door de belasting-inspecteur getracteerd op een door deze aangenomen afkoop. Dat resulteert in een zware IB-heffing ineens!! Hier vindt u de interessante casus met toelichting, want een gewaarschuwd mens tet voor 2!

Terug

Sociale wetten
U komt een aantal sociale wetten tegen na ontslag:
*WW: (max. ½jr tot 5jr)
*Vervolg-WW: is per 11-08-03 met terugwerkende(!) kracht afgeschaft!
*IOAW: werknemer vanaf 50jr of gedeeltelijk AO
*Toeslagenwet: vult inkomen aan tot minimumnorm
*Bijstand: laat slechts een klein deel van uw eigen woning ongemoeid, de rest 'opeten'...
Als u wilt weten hoe een en ander voor u uitpakt, vraagt u dus hier extra  informatie op of maakt u liever meteen een afspraak.

Terug

Résumé en Persoonlijke afweging:
De afweging tussen afwikkeling van uw Gouden Handdruk direct afgerekend (tegen max. 52% heffing) of een verzekerd Stamrecht is niet alleen een fiscale afweging. Het is ook een persoonlijke afweging die ú moet maken, en die afhankelijk is van úw toekomst-plannen en –verwachtingen. Maar ook van úw leeftijd, opleiding, ervaring en zogenaamde employability.
Cash uitkeren tegen het progressieve tarief, houdt het risico van “geruisloze consumptie in”, terwijl er door uw ontslag een nieuw pensioengat is ontstaan. Nà afrekenen zult u uw geld dus zélf actief moeten beheren en/of beleggen voor een rendement hoger dan inflatie + 1,2% Box3 belasting. Veilig verzekerd wegzetten in een flexibele inkomens-voorziening, is dus nog niet zo’n slecht plan…..?! Maak daarom een afspraak voor een verhelderend en vooral persoonlijk Verbijsterend Advies van De PensioenMakelaar.nl

Terug

 

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Hier vindt u al onze adresgegevens.

Terug

 


 Laatste update: 10/01/2011 16:07.04