DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen
    Iedereen Lijfrente!

Op deze pagina zal De PensioenMakelaar.nl u wat wegwijs proberen te maken in het begrip en de wettelijke systematiek rondom lijfrente. Mocht u daarna nog vragen hebben dan kunt u hier extra informatie opvragen of een afspraak maken. Voor zijn toprelaties is De PensioenMakelaar.nl nota bene 24 uur per dag bereikbaar!

Lijfrente kan als volgt worden omschreven; lijfrente is een van een leven afhankelijke periodieke uitkering die voortvloeit uit een op eigen initiatief getroffen (privé) voorziening en die geen verband houdt met een dienstbetrekking. De premie of koopsom die u betaalt is onder strikte voorwaarden fiscaal aftrekbaar, u krijgt dus maximaal 52% van de door u betaalde premie weer terug van de fiscus. Anderzijds zijn de toekomstige uitkeringen te zijner tijd belastbaar. Maar omdat men in pensioensituatie vaak minder zwaar belast wordt, kan dat een extra motief zijn voor het afsluiten van een lijfrente. Voor ondernemers zijn er extra aftrekfaciliteiten met betrekking tot (F)OR en stakingswinst. De keuze voor ineens een maximale heffing van 52% of het gespreid uitsmeren van de belastbare uitkeringen in een lager belastingtarief ligt voor de hand! Lijfrente is in die zin dus primair pensioensparen en secundair een fiscaal interessante aftrekpost. Ook om bijvoorbeeld een zware bijtelling van een auto van de zaak te elimineren….. DePensioenMakelaar.nl informeert u graag!
 
Het begrip Lijfrente versus het begrip Pensioen
Lijfrente als polis of als bancair product
Eenmalige koopsom of periodieke premies
Rendement van uw lijfrente
Hoogte lijfrente-uitkeringen
Fiscale aspecten
Lijfrentevormen oud regime <1992
Fiscaalvriendelijk schenken van lijfrentes
Lijfrentevormen nieuw regime >1992
Lijfrentevormen nieuw regime
Inhaalruimte
Spaarloon en lijfrente
Lijfrente-uitkering genieten en "contra"
Aankopen is shoppen!


Het begrip Lijfrente versus het begrip pensioen
Vaak wordt het begrip lijfrente verward met het begrip pensioen. Maar pensioen is uitsluitend gerelateerd aan een dienstbetrekking en lijfrente niet. Zo ook is AOW-pensioen niet gerelateerd aan een dienstbetrekking. Pensioen bouwt u (meestal min of meer verplicht) op via uw werkgever terwijl  AOW-pensioen automatisch opgebouwd wordt via de overheid als u rechtmatig in Nederland woont of werkt. Lijfrente is echter geheel uw eigen keuze en voor 100% uw privé initiatief .

terug

Lijfrente als polis of als bancair product
De Lijfrente is vastgelegd in een verzekeringspolis, alhoewel er inmiddels politieke plannen zijn gelanceerd om ook bancaire produkten daartoe te faciliteren. In de loop der tijd zijn in diverse wettelijke regimes veranderingen aangebracht in de mogelijkheden, het zijn de laatste jaren helaas voortdurend versoberingen geweest. Om te weten wat u met uw bestaande polis kunt, kan DePensioenMakelaar.nl u informeren., hier vraagt u extra informatie op of maakt u een afspraak.

terug

Eenmalige koopsom of periodieke premies:

U kunt een eenmalige koopsompolis afsluiten of periodieke premies betalen voor een lijfrente-polis. Een koopsom is een bedrag ineens. Bij periodieke premies stort u bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag. Met de ingelegde netto bedragen gaat de verzekeraar voor u beleggen. De verzekeraar kan u een garantie rendement aanbieden of een rendement afhankelijk van de resultaten van de door u gekozen (huis)fondsen. De keus is vrij voor u te bepalen en afhankelijk van de aanbieders.

terug

Rendement van uw lijfrente
Er zijn nu ook producten op basis van beleggingen, met een gegarandeerde basisopbrengst. U profiteert zo bijvoorbeeld van een mix in aandelen, obligaties en deposito’s met een historisch interessant rendement en een afgewogen acceptabel beleggingsrisico.
 
Als u kiest voor periodieke premies is het risico van arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. In het geval u arbeidsongeschikt zou raken, zal verzekeraar de premieverplichting dan geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Zo blijkt uw pensioenpotje op uw pensioendatum gelukkig toch goed gevuld!

terug

Hoogte lijfrente-uitkeringen
Statistisch gezien leeft een vrouw langer dan een man. Daarom is een lijfrente voor een vrouw over het algemeen duurder. Wanneer u een bedrag stort voor de aankoop van direct ingaande lijfrente-uitkeringen, zijn de uitkeringen voor een vrouw lager dan voor een man omdat er doorgaans langer moet worden uitgekeerd. 

terug

Fiscale aspecten
De fiscale regels zijn onder andere in 1992 en 2001 en 2006 ingrijpend veranderd en daarom wordt er gesproken over een oud regime en nieuw regime polissen.
Wanneer de lijfrente-uitkeringen ingegaan, worden deze progressief belast, verzekeraar houdt de verschuldigde belastingheffing in. Anderzijds heeft  u fiscale voordelen genoten toen u de koopsom afsloot en/of premies betaalde voor die lijfrente-polis. Omdat men in pensioensituatie vaak minder zwaar belast wordt, kan dat een extra motief zijn voor het afsluiten van een lijfrente, immers is het destijds genoten voordeel misschien wel 52% geweest, terwijl de latere heffing wellicht slechts 24% is?!

terug

Lijfrentevormen oud regime <1992
Als u een koopsom hebt afgesloten voor 01-01-1992 of een premiebetalende lijfrentepolis van vóór 16 oktober 1990, dan valt die in beginsel onder het oude regime. Bij oud regime-polissen zijn er veel minder beperkingen voor de lijfrente-uitkeringen dan bij nieuw-regime polissen. De hoogte van de uitkeringen was bijvoorbeeld niet gelimiteerd. Als uw polis nog steeds premiebetalend is, dan is er in 2006 een belangrijke wijzging met betrekking tot overbruggingslijfrente!

terug

Fiscaalvriendelijk schenken van lijfrentes
De lijfrentepolissen van het zogenoemde oude regime hebben in beginsel overgangsrecht meegekregen. En daarom is er nog wat flexibiliteit mogelijk, zoals het voorwaardelijke schenken van periodieke termijnen naar uw meerderjarige kinderen. Wel even opletten dat het belastbaar inkomen geen andere ongewenste neveneffecten teweeg brengt! Hier vindt u nog wat toelichting.

terug

Lijfrentevormen nieuw regime >1992
Voor dit regime zijn er vanaf 1992 maxima gesteld aan de hoogte van de uitkeringen en ook de duur van de uitkeringen is aan bepaalde regels gebonden.

Er zijn in het nieuwe regime 4 soorten lijfrentevormen te kiezen, naast een eventueel meeverzekerde arbeidsongeschiktheids-rente:
  • Overbruggingslijfrente, die ingaat als u eerder met pensioen gaat tot aan uw werkelijke pensioendatum. Het jaarlijks maximaal uit te keren bedrag is EUR 63.288 voor jaar 2005, EUR 62.414,-. voor het jaar 2004 en EUR 62.051 voor het jaar 2003.  ATTENTIE:
    Lijfrentepolissen die afgesloten worden na 01 januari 2006 kunnen NIET meer worden benut voor overbruggingslijfrente. Hetzelfde geldt voor reeds lopende en nog na 2006 premiebetalende  polissen en de relatieve waarde-ontwikkeling vanaf 2006!
  • Tijdelijke oudedagslijfrente, die ingaat wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Minimale uitkeringsduur is 5 jaar en er geldt een jaarlijks aangepast maximum uitkering. Tijdelijke oudedagslijfrente is bedoeld om in de actieve beginjaren van uw pensioen de inkomensterugval wat aan te vullen.
  • Oudedagslijfrente, die ingaat wanneer u maar wilt en de duur is levenslang, en eindigt dus bij overlijden van de verzekerde. Er zijn geen beperkingen gesteld aan de hoogte van de uitkeringen.
  • Nabestaandenlijfrente die ingaat na het overlijden van de verzekerde en die tijdelijk uitkeert of totdat de begunstigde overlijdt.

terug

Lijfrente en aftrek fiscaal syteem
Voorheen had iedereen minimaal recht op een fiscale basis aftrek. Met ingang van 01-01-2003 is deze basis aftrek echter helaas afgeschaft. Maar als u de fiscus kunt aantonen dat u een pensioentekort hebt, kan het nog steeds mogelijk en aantrekkelijk zijn om te sparen voor extra (privé)pensioen in de vorm van lijfrente.
Per 2003 is ook de overstap gemaakt voor wat de cijfers betreft: we gaan nu uit van de cijfers van het voorliggende kalenderjaar. De fiscus heeft een ingewikkelde formule ontwikkeld voor de berekening van de zogenaamde jaarruimte:

Jaarruimte = (0,17 x premiegrondslag) - F - (7,5 x A)

  • premiegrondslag = het belastbaar jaarinkomen van vorig kalenderjaar  - een jaarlijks aangepaste franchise, maar met een jaarlijks aangepast maximum bedrag.
  • F = netto toename (F)OR voor ondernemers
  • A = aangroei pensioenaanspraak van het voorliggende dienstjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks door het pensioenfonds vastgesteld en aan u bericht. 

Om te weten hoeveel u fiscaal kunt aftrekken, kan DePensioenMakelaar.nl u informeren of u kunt hier  alvast een berekenings-programma downloaden. Voor een persoonlijk maatwerkadvies maakt u hier een  afspraak, DePensioenMakelaar.nl is 24 uur per dag bereikbaar voor zijn toprelaties! 

 terug

Inhaalruimte

Naast de jaarruimte is er nog de z.g. inhaalruimte. Daartoe moet over de afgelopen 7 jaar berekend worden hoeveel u had mogen afstorten, en hoeveel u daarvan onbenut heeft gelaten. Pensioentekorten kunt u dus maar zeer beperkt (7 jaar) repareren, en elk jaar verdampt dus een jaar van inhaalmogelijkheid! Maak hier dus snel een afspraak voor een persoonlijke analyse!

terug

Spaarloon en lijfrente

Na het afschaffen van de premiespaarregeling zijn er ook plannen om de spaarloonregeling af te schaffen, maar gelukkig is deze nog steeds, maar weliswaar deels behouden. Het deelnamebedrag is namelijk versoberd en niet langer geïndexeerd: maximaal EUR 613,- mag u via uw werkgever sparen. Spaarloon kunt u benutten om een extra pensioenvoorziening te treffen in de vorm van lijfrente, of om te sparen voor een toekomstig kapitaal, bijvoorbeeld voor de hypotheek. Deelname aan spaarloon levert de meeste mensen zo’n 42% belastingvoordeel op, dus zo’n € 257 per jaar, en zo’n super-rendement kun je natuurlijk nergens met garantie krijgen! Er zijn uiteraard formele regels na te leven, DePensioenMakelaar.nl informeert u daarover graag!

terug

Lijfrente-uitkering genieten en "contra"

Als u een koopsom hebt afgesloten of periodieke premies hebt betaald voor een lijfrentepolis dan heeft de polis een afloopdatum, ook wel expiratiedatum genoemd. Aan het einde van de looptijd heeft de polis een bepaalde waarde en de bedoeling is dat u hiermee een lijfrente op uw leven aankoopt. Maar u kunt desgewenst en onder voorwaarden ook het vrijkomend kapitaal nog even uitstellen en weer laten aangroeien en op een later tijdstip alsnog een lijfrente aankopen. Bij een onverhoopt eerder overlijden van verzekerde zal veelal een overlijdensdekking zijn meeverzekerd, daarmee wordt dan een nabestaandenlijfrente gekocht. Op deze en de bij leven expirerende lijfrfrente kan weer een zogenaamde contraverzekering worden afgesloten, zodat na overlijden van de gerechtigde het nog resterende kapitaal niet verloren zal gaan.

terug

Aankopen is shoppen!
LET OP:
Wanneer uw koopsom of lijfrente-polis expireert bij leven of door een eerder overlijden, dan bent u niet verplicht om bij dezelfde verzekeraar deze om te zetten in lijfrente-uitkeringen. Het is verstandig om offertes van verschillende maatschappijen met elkaar te vergelijken. DePensioenMakelaar.nl brengt de beste aanbiedingen graag helder in kaart voor u, en is 24 uur per dag bereikbaar voor zijn toprelaties!


terug

VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl
KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363 


Laatste update: 10/01/2011 15:58.15