DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

            De MiddelloonRegeling 

De eindloonregeling beoogt een bepaald percentage (meestal 40*1,75%=70%) van het laatstverdiende salaris als oudedagsinkomen. Om dat te kunnen bereiken moet elke salarisverbetering een (pittige) koopsom gestort worden om de lagere pensioenopbouw uit alle voorliggende jaren ineens af te financieren op het nivo van het nieuwe hogere pensioengevende salaris. Omdat dit een kostbare aangelegenheid is, die lang niet elke werkgever zich kan permitteren, is de soberder Middelloon- en Beschikbare Premie-regeling steeds meer in trek aan het komen. Zelfs het gerenommeerde ABP is per 2004 over naar dit soberder pensioensysteem "Middelloon".

Zoals de naam al doet vermoeden bouwt men hier op over het gemiddelde van de lonen die men heeft genoten door de arbeidscarrière heen. Elk jaar een bouwsteentje erbij, maar zonder het verleden op lagere salarissen te repareren naar het nieuwe hogere salaris.

Voordat De PensioenMakelaar.nl hier de “MiddelloonRegeling” verder technisch toelicht en ook nog even kijkt naar de “Vaste bedragenregeling”, is het goed om eerst een paar begrippen even helder op rij te zetten voor u.

Pensioengevend salaris
Niet alle beloningscomponenten zullen tot uw pensioengevende salaris gerekend worden, ten 1e vanwege de hogere kosten, die daarmee gemoeid zijn ten 2e vanwege wettelijke beperkingen. Zo mag de fiscale bijtelling van een auto wettelijk niet meer tot de pensioengrondslag gerekend worden. En zo telt soms de 13e maand wel mee, of een deel van uw provisie, etcetera. Om te weten wat in úw regeling wel en niet tot de grondslag gerekend mag worden, zal De PensioenMakelaar.nl  uw pensioenreglement erop naslaan.

Terug

Franchise
Iedere ingezetene van Nederland kan (zolang het nog mag duren?) vanaf 65 jaar een basisinkomen van de overheid verwachten: de AOW. Als u vanaf 15 jaar onafgebroken Nederlands ingezetene bent, heeft u 100% opgebouwd. Wettelijke regelgeving dwingt dat hiermee bij de pensioenopbouw via uw werkgever al rekening wordt gehouden d.m.v. de zogenaamde (AOW) Franchise. U zou anders een bovenmatig pensioen kunnen opbouwen, en dat is zeker niet de bedoeling van de (fiscale) wetgever! De franchise is dus een drempelbedrag dat wordt afgetrokken van uw pensioengevend salaris, pas daarboven begint u pensioen op te bouwen. Voor tweeverdieners geldt dat zij veelal 2 keer met de hoge gehuwdenfranchise geconfronteerd worden, zij bouwen dus over een aanzienlijk inkomen nog geen pensioenrechten op! Er is een grote variëteit aan franchisebedragen, en ook een wettelijk verplicht minimumbedrag waarmee op een of andere wijze rekening moet worden gehouden in de pensioenregeling. Hoe hoger de franchise, hoe hoger de drempel: u bouwt dus pas echt pensioen op bij een hoger inkomen. Om te weten welke franchise úw regeling hanteert, zal De PensioenMakelaar.nl  uw pensioenreglement erop naslaan.
 
Terug

Pensioengrondslag
Omdat bij de pensioenopbouw dus rekening moet worden gehouden met de reeds aanwezige opbouw van toekomstige AOW, wordt de hierboven besproken franchise in aftrek gebracht op uw eerstbesproken pensioengevend salaris. De uitkomst van die aftreksom heet de pensioengrondslag, ofwel de PG. Vervolgens bouwt u elk jaar meestal een bepaald percentage over die grondslag op, het percentage vindt u in uw pensioenreglement.

Een middelloonregeling wordt ook wel gemiddelde-salarisregeling of opbouwregeling genoemd. In dit systeem wordt per dienstjaar vanaf de datum van indiensttreding of vanaf de startdatum van de regeling een vast percentage aan pensioen opgebouwd van de in het jaar geldende pensioengrondslag. Bij elke toekomstige verhoging van de pensioengrondslag wordt alleen nog pensioen opgebouwd over de nog in de toekomst te volbrengen dienstjaren. Het op de pensioendatum uit te keren pensioen wordt op die manier samengesteld uit het gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelneming aan de regeling.
Voor middelloonregelingen mag het jaarlijkse opbouwpercentage op 2,25 worden gesteld. Dit percentage is tot stand gekomen door uit te gaan van een gemiddelde carrièreontwikkeling (3-2-1-0). Dit betekent dat in de jaren voor het bereiken van de 35-jarige leeftijd gerekend mag worden met een loonstijging van 3% per jaar. In de 10 daaropvolgende jaren mag gerekend worden met een loonstijging van 2%, in de 10 daaropvolgende jaren met jaarlijks 1% en met 0% gedurende de overige jaren. Met een pensioenopbouw van 2,25% per dienstjaar zou een vergelijkbaar niveau moeten kunnen worden gehaald als met een 2%-eindloonregeling. Veel regelingen kennen echter een lager opbouwpercentage, en/of een hoge franchise (drempelbedrag) waardoor uiteindelijk bijna nooit 70% normpensioen gehaald zal worden. Als er sprake is van een carrière  met sterke loonontwikkeling zullen de pensioengrondslagen uit de beginjaren van de regeling onvoldoende aan het pensioenresultaat bijdragen ten opzichte van  de pensioengrondslagen uit de laatste jaren. Zeker werknemers die laat carrière maken zullen bij toepassing van een middelloonregeling worden geconfronteerd met het feit dat het uiteindelijke pensioenresultaat geen afspiegeling is van het laatstgenoten salaris. Om te weten hoe uw pensioenopbouw vordert, zal De PensioenMakelaar.nl  uw pensioenreglement erop naslaan.

Terug

Indexatie
Om te voorkomen dat de pensioenen te veel achterblijven bij het laatstgenoten salaris, kunnen de pensioenen worden geïndexeerd. Onder de nieuwe boekhoud- en reserveringsregels zullen fondsen echter meer moeten reserveren bij een min of meer toegezegde indexatie, toezichtorgaan PVK (Pensioen en Verzekerings Kamer) ziet daar steeds strenger op toe. Indexatie zal dus in de komende jaren steeds minder zeker zijn, en pensioen zal eerder onderhevig kunnen worden aan inflatie, ofwel uw pensioen is straks mogelijk wat minder waard. Voor indexatie zijn twee mogelijkheden:

- alleen premievrijgestelde en ingegane pensioenen worden levenslang geïndexeerd;
alle pensioengrondslagen uit het verleden of de op basis hiervan berekende pensioenen, alsmede de ingegane en premievrije pensioenen worden levenslang geïndexeerd.

- De wet Groenman-Nypels schrijft voor dat bij indexatie ook de pensioenaanspraken van zogenaamde slapers opgewaardeerd moeten worden Uit een recent onderzoek, blijkt dat dit echter niet altijd is gebeurd door gebrekkige database en automatiseringssystemen. Volg dus uw premievrije aanspraken!
 

Terug

Voordelen van een middelloonregeling
- De kosten zijn bij een middelloonregeling in het algemeen goed in te schatten en blijven beheersbaar, omdat pensioenverhogingen uit salarisstijgingen alleen over toekomstige dienstjaren worden toegekend
- Bij vermindering van de pensioengrondslag door salarisverlagingen zal, naarmate de salarisverlaging in een later stadium van de carrière optreedt, de schade aan het pensioen kleiner zijn dan bij eindloon het geval kan zijn.
- Franchiseverhogingen leiden net als salarisverlagingen tot vermindering van de pensioengrondslag, waardoor het effect dus hetzelfde is als bij salarisverlagingen. Als de franchise sterker stijgt dan het salaris, neemt de opbouw per jaar relatief af!

Terug

Nadelen van een middelloonregeling
Er vindt geen volwaardige pensioenopbouw plaats, met name indien er sprake is van grote salarisstijgingen op latere leeftijd. Dit kan in enige mate worden gecompenseerd door een beter dan gemiddelde indexering van de pensioenaanspraken.

Terug

Voorbeeld van een middelloonregeling
Werknemer A krijgt een pensioentoezegging op basis van een middelloonregeling.
De pensioenopbouw bedraagt 2,25% per dienstjaar vanaf de 30-jarige leeftijd.
Over elke salarisstijging wordt vervolgens 2,25% pensioen toegekend vanaf de datum van de salarisstijging tot de pensioendatum.
Jaarsalaris € 35. 000. Op het jaarsalaris wordt een franchise ingevolge de AOW in mindering gebracht. De franchise bedraagt 10/7 x de AOW (€ 8.000) uit te keren aan een gehuwde met een partner. Met vakantietoeslag en structurele verhoging is bij de vaststelling van de franchise rekening gehouden.
De pensioengrondslag bedraagt derhalve:
jaarsalaris € 35. 000 -/- franchise € 11. 429 = € 23.571.
Per jaar wordt opgebouwd 2,25% van de PG, dat is 2,25%*€ 23.571= € 530,35
Na 35 jaar is bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise opgebouwd 35* € 530,35: € 18.562 levenslang oudedagspensioen. Daar komt nog bij de dan geldende AOW en eventueel aanvullend inkomen uit lijfrente en/of andere voorzieningen.. Het 70% normpensioen zou daarmee onder deze voorwaarden behaald kunnen zijn. Maar in de praktijk zal echter sprake zijn van groei in inkomen, en zal blijken dat het middelloon-systeem zijn naam echt waar maakt: het gemiddelde wordt bereikt en niet veel meer dan dat. Bijsparen kan dus geen kwaad, en De PensioenMakelaar.nl rekent graag met u mee. Maak daarom hier een afspraak of vraag om extra informatie.

Terug

Vaste bedragen per dienstjaar, een vreemde eend in de bijt…
Een vreemde eend in de bijt is de regeling “vaste bedragen per dienstjaar”, die per saldo ook een soort middelloon oplevert. Aan de werknemer wordt een toezegging gedaan, waarbij vooraf bepaald is, welk bedrag per bij de werkgever doorgebracht dienstjaar aan ouderdomspensioen wordt toegezegd. Naast het ouderdomspensioen kan een nabestaandenvoorziening (weduwe-, weduwnaars-, partner- en wezenpensioen) worden toegezegd, bijvoorbeeld uitgedrukt in een percentage van het ouderdomspensioen.

Terug

Stichting Bedrijfspensioenfonds Herwinning Grondstoffen.
Toegezegde pensioenbedragen kunnen vanaf de aanvangsdatum van de verzekering en/of vanaf de pensioendatum elk jaar met een vast percentage of met het prijsindexpercentage worden verhoogd. Pensioenregelingen op basis van vaste bedragen per dienstjaar komen in de praktijk nog voor bij een enkel bedrijfspensioenfonds, bijvoorbeeld bij het Stichting Bedrijfspensioenfonds Herwinning Grondstoffen.

Terug

Voorbeeld van een “Vaste bedragenregeling per dienstjaar”
Aan werknemer A wordt een vast bedrag per dienstjaar toegezegd. Het ouderdomspensioen bedraagt €380 per dienstjaar. Aangenomen wordt dat de opgebouwde pensioenrechten elk jaar worden geïndexeerd met 2% samengestelde interest. Het maximum aantal deelnemersjaren voor werknemer A is 35.
De financiering van het ouderdoms- en weduwepensioen vindt plaats door middel van stortingskoopsommen. Daartoe wordt jaarlijks een evenredig van het nog te financieren pensioen ingekocht. Het verschil tussen het totaal toegezegde weduwepensioen en het reeds ingekochte weduwepensioen wordt op risicobasis verzekerd. Daarvoor en voor de verzekering van het wezenpensioen wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht.

Op basis van het aanvangsbedrag per dienstjaar bedraagt het maximum op te bouwen ouderdomspensioen € 13 300 per jaar. Het weduwepensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen en wordt uitgekeerd tot de 21-jarige leeftijd van het betreffende kind. Het jaarsalaris bedraagt op 30-jarige leeftijd van de werknemer € 33 000. Het mag duidelijk zijn dat met € 13.300 OP (40% van het startsalaris)  (OP=OudedagsPensioen)  het normpensioen van 70% van het laatstverdiende salaris niet gehaald wordt. Ook al komt nog bovenop de dan geldende AOW en eventueel aanvullend inkomen uit lijfrente en/of andere voorzieningen.

Terug


VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:

Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363

 


Laatste update: 10/01/2011 15:57.16